Program stypendialny „Moja Przyszłość” – edycja 16
Informacje

„Moja Przyszłość” to program stypendialny, który pomaga spełniać dziecięce marzenia. Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczowychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

WYNIKI KONKURSU STYPENDIALNEGO

Adresaci konkursu: dzieci od 10 roku życia i młodzież do 24 roku życia przebywająca w:

• rodzinnych formach opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

• placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego;

• usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej.

W 16 edycji Programu “Moja Przyszłość” finansujemy zajęcia w pierwszym i drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023


Wysokość pomocy:

• do 2000 zł na 1 dziecko. – w przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

• do 4 000 złotych na 1 dziecko – w celu rozwoju pasji i zainteresowań (zajęć dodatkowych), kursów: na uczelnie wyższe, zawodowych oraz korepetycji wykraczających poza zakres podstawy programowej

• Kwota dofinansowania w ramach wszystkich wniosków przeznaczonych na jeden Dom wynosi maksymalnie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Czas i zasady składania wniosków:

do 1 października 2022 r.

Zasady przystąpienia do programu stypendialnego i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.
Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie).
W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!!

Zapraszamy do składania e-wniosków konkursowych

W formularzu należy zaakceptować Politykę prywatności Google (link poniżej), jeśli nie jesteś na to gotowy skontaktuj się z Koordynatorem Programu

Polityka parywatności Google

Koordynator:

Magdalena Molska-Książek, 508 097 012 lub m.molska@naszdom.org.pl w temacie: Program Stypendialny Moja Przyszłość

Dokumenty:

Regulamin_ Fundusz Stypendialny_Moja Przyszłość

Załącznik nr 1_ Zgłoszenie do Programu Stypendialnego_ Moja Przyszłość

Raport cząstkowy – online

UMOWA-O-PRZEKAZANIU-ŚRODKÓW-FINANSOWYCH-PRZYKŁAD

UMOWA-ZLECENIE-PRZYKŁAD

Program współtworzony i realizowany dzięki środkom przekazanym przez