Port Warszawa

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w listopadzie 2008 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Celem istnienia PORT-u jest stałe podnoszenie jakości rodzinnej opieki zastępczej oraz profesjonalizacja pomocy dziecku i rodzinie. Ośrodek współpracuje z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, które jest organizatorem pieczy zastępczej w Warszawie.Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa

Pomoc

Nowopowstałym jak i istniejącym rodzinom pomagamy m.in. w:
• problemach wychowawczych
• problemach emocjonalnych
• budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dziećmi
• zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci
• kontaktach i pracy z rodzinami naturalnymi dzieci
• problemach organizacyjnych i prawnych

Pomoc PORT-u obejmuje:
• diagnozę problemów i analizę potrzeb
• konsultacje wychowawcze
• konsultacje indywidualne
• wsparcie przy tworzeniu indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną
• pomoc terapeutyczną
• organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych
• organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych
• koordynowanie pomocy specjalistycznej (prawnej, psychiatrycznej i seksuologicznej)
• wsparcie wolontariuszy w zakresie organizacji czasu wolnego i pomocy w nauce dla dzieci

Zespół

Zespół PORT-u to: specjaliści ds. pracy z dzieckiem i rodziną, psycholodzy, trenerzy PRIDE. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie, stale podnoszą swoje kwalifikacje, korzystają z superwizji. Z Ośrodkiem współpracują: lekarz psychiatra, seksuolog i prawnik.

Sylwester Soćko – Dyrektor Ośrodka

Psychoterapeuta, trener, specjalista terapii uzależnień, posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. Autor i realizator wielu projektów społecznych, programów pomocy psychologicznej.

Daniel Bogucki – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Pedagog, absolwent APS i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ukończył szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Dorota Janiak – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Psychoterapeuta Gestalt. Absolwentka szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – II stopień. Ukończyła szkolenia z zakresu socjoterapii, poradnictwa i interwencji kryzysowej. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Od dwudziestu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.

Marzena Przybylska-Dzieciątkowska – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Terapeuta dziecięcy – specjalista rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Psychoterapeuta systemowej terapii rodzin. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami.

Ewa Wasiak – Specjalista ds. pracy z dzieckiem i rodziną

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii BSFT. Absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy. Certyfikowany trener programu PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami.

Magdalena Tryk-Korycka – Psycholog

Psycholog. Certyfikowany trener programu PRIDE. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Specjalista w zakresie prowadzenia kwalifikacji psychologicznej i diagnozy.

Kamila Bednarczyk – Asystentka Projektu

Posiada wieloletnie doświadczenie jako koordynator programów społecznych. Specjalista w zakresie prowadzenia biura, sprawozdawczości, dokumentacji i wszelkich zadań związanych z realizacją projektów w organizacjach pozarządowych. Obecnie w trakcje studiów wyższych na kierunku psychologia.