Ostatnie wolne miejsca na szkolenie !

Dobiega końca rekrutacja dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień Trenera Programu PRIDE.

Szkolenie rozpoczynamy pod koniec kwietnia 2024 roku. Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem jakości pieczy zastępczej i adopcji, zdobyciem niezbędnych kwalifikacji i własnym rozwojem zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod opisem szkolenia.

Szkolenie dla Kandydatów na Trenerów PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza/Adopcja

Trwa rekrutacja na szkolenie trenerskie PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza/Adopcja 2023/2024


W maju Centrum Edukacji i Rozwoju Towarzystwa Nasz Dom zakończy szkolenie 31 grupy Trenerów Programu PRIDE. Przyszli trenerzy mają możliwość zapoznania się z materiałami szkoleniowymi dla kandydatów, narzędziami kwalifikacyjnymi i metodyką prowadzenia szkolenia. Korzystamy z warsztatowych metod pracy i dajemy możliwość rozwijania kompetencji niezbędnych do prowadzenia grup.

Trwa Rekrutacja Do 32 Grupy Szkoleniowej na Trenerów Programu PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza i PRIDE Adopcja.
Formularze zgłoszeniowe – link pod opisem szkolenia

Opis szkolenia

Profil uczestnika:

Szkolenie dla trenerów Programu PRIDE jest skierowane do osób, które pragną szkolić kandydatów na rodziny zastępcze i /lub adopcyjne.
Na szkolenie mogą się zgłosić osoby, które:
• ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie,
• spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz aktach wykonawczych do niej (czyli w przypadku osób szkolących kandydatów do przysposobienia: co najmniej: 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których szkolenie jest prowadzone lub 3-letni staż pracy w prowadzeniu procedur przysposobienia)

Cel szkolenia:

• zapoznanie się z założeniami, standardami oraz treściami programów PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
• zapoznanie się z praktycznymi narzędziami analizy umiejętności kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
• umiejętność określania motywacji opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
• zdobycie oraz doskonalenie umiejętności pracy trenerskiej w zakresie szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, a także prowadzenia grupy zgodnie z zasadami procesu grupowego,
• rozwój umiejętności współpracy w parze trenerskiej oraz pracy zespołowej na rzecz dziecka będącego w systemie pomocy społecznej,
• wymiana doświadczeniami w zakresie praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji lokalnych systemów pieczy zastępczej,
• zapoznanie się z Modelem 14 kroków Programu PRIDE oraz z podstawami organizacji i przeprowadzenia lokalnych kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwania kandydatów czy współpracy z mediami.

Liczba spotkań szkoleniowych:
Szkolenie obejmuje minimum 6 zjazdów szkoleniowych (1 raz w miesiącu), po 4 dni każdy.
Szkolenie odbywać się będzie w Domu Zjazdów i Konferencji PAN – Pałac w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna.
www.palacjablonna.pl pod Warszawą.
Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Terminy zjazdów:

Terminy trzech pierwszych zjazdów zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji, a kolejne trzy podane grupie szkoleniowej na pierwszym spotkaniu.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 12.00 w dniu przyjazdu i kończą obiadem (około godz. 13.00) ostatniego dnia.

Stosowane metody:

• zjazdy szkoleniowe mają charakter zajęć warsztatowych, dlatego liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona,
• liczebność grupy – maksymalnie 18 osób,
• w szkoleniu mogą brać udział pary trenerów z jednej miejscowości lub ośrodka (szkolenia dla kandydatów na rodziny według standardów Programu PRIDE prowadzone są przez 2 trenerów/trenerki). Możliwe jest także uczestnictwo jednej osoby, pod warunkiem, że szkolenia dla kandydatów będzie prowadzić z inną osobą posiadającą aktualne uprawnienia trenera Programu PRIDE.

Warunki uczestnictwa i uzyskania certyfikatu:
• uczestnictwo we wszystkich zjazdach,
• poprowadzenia szkolenia dla własnej grupy kandydatów na opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych, w ramach rozpoczętego szkolenia dla trenerów,
• aktywny udział w superwizjach – szkolenia z grupą kandydatów na rodziny będą superwizowane przez master-trenerów, w konsultacjach indywidualnych i superwizjach grupowych,

Aby uzyskać certyfikat trenera programu PRIDE należy spełnić w/w warunki oraz wykazać się kompetencjami niezbędnymi do:
• samodzielnego prowadzenia szkoleń, według standardów programu,
• pracy z grupą w oparciu o proces grupowy i proces równoległy,
• pracy zespołowej,
• współpracy w parze trenerskiej,
• pracy własnej (rozpoznawania własnych mocnych stron i potrzeb jako trenera),
• kwalifikacji kandydatów.

UWAGA: Samo uczestnictwo w szkoleniu nie jest wystarczające, do zdobycia certyfikatu trenerskiego.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu i kwalifikacji otrzymuje:
• zaświadczenie/certyfikat, potwierdzające prawo do pracy programem, tj. prowadzenia szkoleń wg standardów PRIDE,
• możliwość przynależenia do grona trenerów,
• możliwość doszkalania się, wymiany doświadczeń,
• prawo do kontaktu z przedstawicielem Towarzystwa Nasz Dom oraz zespołu autorów i specjalistów programu PRIDE w celu konsultacji przypadków i problemów związanych z procesem szkolenia i kwalifikacji kandydatów.

Koszt szkolenia

Cena 12 800,00 zł za osobę obejmuje:
• Materiały uczestnika: podręczniki PRIDE, przewodniki dla trenerów, narzędzia kwalifikacyjne dla trenera, materiały do prac warsztatowych, certyfikat,
• Pracę trenerów, w tym: prowadzenie warsztatów, superwizje, indywidualne konsultacje,
• Koszty organizacyjne, w tym: salę szkoleniową, całodniowe serwisy kawowe.
• Koszt noclegu i wyżywienia zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, śniadanie, obiad, kolacja).
Cena nie uwzględnia podatku VAT, który muszą zapłacić podmioty, nie podlegające zwolnieniu z tego obowiązku.

Jak się zgłosić

Warunkiem udziału w szkoleniu dla trenerów PRIDE jest:
• spełnianie wymogów formalnych,
• wypełnienie karty zgłoszeniowej,
• odbycie rozmowy kwalifikującej na szkolenie,
• dokonanie wpłaty.

Zgłoszenie się:
W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego:
Formularz FORMS

Po wysłaniu zgłoszenia prosimy czekać na kontakt pracownika Towarzystwa Nasz Dom w celu umówienia terminu rozmowy.
Uwaga! Wysłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

Kontakt
Centrum Edukacji i Rozwoju Towarzystwa Nasz Dom
Magdalena Molska-Książek
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
tel. 508 097 012
m.molska@naszdom.org.pl