Oferta Portu Słupsk

Wszystkie aktualności dotyczące terminów oraz dodatkowych szczegółów dotyczących poszczególnych warsztatów będą zamieszczane na naszej stronie facebook: https://www.facebook.com/portosrodek/

Wolontariat

Poszukujemy pełnoletnie osoby zainteresowane przystąpieniem do programu wolontarystycznego, w ramach którego będziemy pomagać rodzinom w kreatywnym spędzaniu wolnego czasu, a dzieciom w odrabianiu lekcji i nauce. Przed rozpoczęciem współpracy z rodzinami, Ośrodek PORT przygotuje wolontariuszy dzięki szkoleniom i warsztatom z np. komunikacji interpersonalnej, pedagogiki zabawy itp.

Zapewniamy zwrot kosztów przejazdu wolontariuszy (ryczałt/30 zł miesięcznie).

Prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem: 501 038 560 (osoba do kontaktu: Marzena Rozgowska)

Konsultacje i terapia dla rodzin

Konsultacje i terapia dla rodzin będących w kryzysie, mających problemy z dziećmi, problemy małżeńskie oraz problemy indywidualne, które wpływają na całą rodzinę.

Warsztaty dla dorosłych

Warsztaty umiejętności rodzicielskich

Celem warsztatów jest wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich oraz nauka umiejętności wychowawczych, zwiększenie umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz budowanie więzi rodzic-dziecko.

„Dobra miłość”- warsztaty dla rodziców spodziewających się dziecka

Przygotowanie rodziców do pełnienia ról matki i ojca wydaje się być najlepszą profilaktyką problemów wychowawczych w późniejszym okresie oraz najlepszą profilaktyką problemów emocjonalnych dziecka.

„Poszukiwacze skarbów”
Program Odnowy dla osób w trakcie lub po rozwodzie/rozstaniu

Warsztaty kierowane są do kobiet i mężczyzn, którzy chcą powrócić do wewnętrznej równowagi po rozstaniu z bliską osobą i odzyskać nadzieję na dobrą przyszłość. W ramach warsztatów koncentrujemy się na tym, jak:
• poradzić sobie z trudnymi emocjami wobec rozstania
• pożegnać się ze starym związkiem
• zadbać o siebie
• dostrzegać dobre strony po wielkiej zmianie
• dostrzegać i wzmacniać osobiste zasoby
• polegać na sobie
• budować nowe relacje
• zadbać o dzieci w tej zmianie

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Warsztaty rozwoju interpersonalnego dla dzieci i młodzieży.

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, w zakresie wchodzenia, budowania i utrzymywania relacji, podnoszenia umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów.

Socjoterapia

Zajęcia są adresowane do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Spotkania mają charakter terapeutyczny, a ich celem jest dostarczenie uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych i kompensujących ich zachowania problemowe, hamujące rozwój emocjonalny i społeczny. sprzyjać będą również odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych

Grupa wsparcia dla usamodzielnionych

Spotkania dla osób, które usamodzielniły się w przeciągu ostatnich dwóch lat z pieczy zastępczej. Celem spotkań jest wsparcie byłych wychowanków placówek oraz rodzin zastępczych w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Szkolenia dla specjalistów

Warsztaty dla specjalistów

Celem warsztatów jest wsparcie specjalistów w ich pracy, podnoszenie ich kompetencji a także motywacji do pracy. Ponadto Ośrodek chce integrować środowisko specjalistów, stworzyć platformę do wymiany doświadczeń oraz interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów dzieci i ich rodzin. Grupy konsultacyjne dla specjalistów

Adresowane do: psychologów, pedagogów szkolnych, asystentów rodzin, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych. Grupa konsultacyjna to forma koleżeńskiej superwizji prowadzona przez dwóch moderatorów.

Projekt „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”

Towarzystwo Nasz Dom wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” realizują projekt pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 06.02.Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Wartość projektu

Wartość projektu: 5 158 826,52 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 900 885,19 PLN

Cel

Celem działań projektowych jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

Okres realizacji projektu

II 2018 – XII 2020

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu otrzymają rodziny w kryzysie, u których zdiagnozowano bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodzice chcący podnieść swoje kompetencje rodzicielskie oraz dzieci w ramach profilaktyki zachowań aspołecznych. Oferta dedykowana jest dla mieszkańców Słupsk.

Działania

W ramach projektu przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:
• psychoterapia indywidualna,
• terapia par,
• terapia rodzin,
• socjoterpia dla dzieci ( zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 9-12 lat),
• socjoterapia dla młodzieży ( zajęcia grupowe dla młodzieży 13-15 lat),
• konsultacje pedagogiczne i psychologiczne,
• warsztaty umiejętności rodzicielskich,
• warsztaty komunikacji par,
• grupa wsparcia dla rodzin (rodziny biologiczne, zastępcze, adopcyjne),
• warsztaty dla osób w trakcie i/lub po rozstaniu/rozwodzie.

Efekty

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do podniesienia standardu życia rodzin zamieszkałych na terenie miasta Słupska. Planowane działania nastawione są na poprawienie komunikacji między poszczególnymi członkami rodziny, relacji partnerskich. Zajęcia dedykowane dla rodziców I opiekunów przyczynią się do podniesienia poziomu ich pedagogizacji czego efektem może być ograniczenie ilości dzieci kierowanych do pieczy zastępczej. Dzieci I młodzież objęte oddziaływaniami będą w stanie nawiązywać satysfakcjonujące relacje rówieśnicze.

Wszystkie działania prowadzone są bezpłatnie dzięki współfinansowaniu ze środków pozyskanych z akcji Góra Grosza.