Oferta Portu Słupsk

Wszystkie aktualności dotyczące terminów oraz dodatkowych szczegółów dotyczących poszczególnych warsztatów będą zamieszczane na naszej stronie facebook: https://www.facebook.com/portosrodek/

Konsultacje

Konsultacje dla rodzin będących w kryzysie, mających problemy z dziećmi, problemy małżeńskie oraz problemy indywidualne (depresja, stany lękowe, zaburzenia jedzenia, zaburzenia osobowości i inne dolegliwości psychiczne). Celem konsultacji jest diagnoza problemów oraz zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy i skierowanie do odpowiedniego specjalisty.

Psychoterapia

Ośrodek Port prowadzi procesy psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w formie spotkań indywidualnych, rodzinnych czy pary, w zależności od zdiagnozowanej podczas konsultacji potrzeby. Psychoterapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym i zintegrowanym, a nasi specjaliści regularnie superwizują swoją pracę dbając o jak najlepszą jakość i skuteczność prowadzonych procesów terapeutycznych.

Pomoc pedagogiczna

Rodzicom borykającym się z problemami wychowawczymi Ośrodek Port oferuje spotkania indywidualne i/lub rodzinne z pedagogiem. Celem spotkań jest rozwiązywanie problemów z dziećmi, zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji rodzicielskich i budowania relacji z dzieckiem.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Spotkania grupowe dla dzieci i młodzieży, o charakterze terapeutycznym lub edukacyjnym. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności społecznych uczestników w zakresie wchodzenia, budowania i utrzymywania relacji, podnoszenia umiejętności komunikacyjnych i rozwiązywania konfliktów. Spotkania mające charakter terapeutyczny, za cel mają dostarczenie uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych, kompensujących ich zachowania problemowe oraz mogą również sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych. Zajęcia edukacyjne mają za cel zdobywanie nowych umiejętności psychospołecznych.

Warsztaty dla dorosłych

Ośrodek Port prowadzi zajęcia grupowe dla osób dorosłych w postaci warsztatów rozwoju osobistego o różnej tematyce m.in. szkoła dla rodziców. Celem warsztatów jest wsparcie dorosłych w budowaniu poczucia własnej wartości, zwiększaniu kompetencji interpersonalnych, nauka i wzrost w zakresie umiejętności psychospołecznych oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Programy warsztatów tworzone są w odpowiedzi na diagnozowane potrzeby naszych klientów.

Warsztaty dla specjalistów

Celem warsztatów jest wsparcie specjalistów w ich pracy, podnoszenie kompetencji a także motywacji do pracy. Ponadto Ośrodek chce integruje środowisko specjalistów, tworząc platformę do wymiany doświadczeń oraz interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów dzieci i ich rodzin. Zajęcia adresowane są do: psychologów, pedagogów szkolnych, asystentów rodzin, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych.

Projekt „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska”

Towarzystwo Nasz Dom wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz z Fundacją Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Progresja” realizują projekt pn. „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 06.02.Usługi społeczne
Podziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

Wartość projektu

Wartość projektu: 5 158 826,52 PLN
Dofinansowanie z UE: 4 900 885,19 PLN

Cel

Celem działań projektowych jest stworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w mieście Słupsku i zapewnienie ich trwałości po zakończeniu realizacji projektu.

Okres realizacji projektu

II 2018 – XII 2020

Grupa docelowa

Wsparcie w ramach projektu otrzymają rodziny w kryzysie, u których zdiagnozowano bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodzice chcący podnieść swoje kompetencje rodzicielskie oraz dzieci w ramach profilaktyki zachowań aspołecznych. Oferta dedykowana jest dla mieszkańców Słupsk.

Działania

W ramach projektu przewidziano szereg działań, których celem jest świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:
• psychoterapia indywidualna,
• terapia par,
• terapia rodzin,
• socjoterpia dla dzieci ( zajęcia grupowe dla dzieci w wieku od 9-12 lat),
• socjoterapia dla młodzieży ( zajęcia grupowe dla młodzieży 13-15 lat),
• konsultacje pedagogiczne i psychologiczne,
• warsztaty umiejętności rodzicielskich,
• warsztaty komunikacji par,
• grupa wsparcia dla rodzin (rodziny biologiczne, zastępcze, adopcyjne),
• warsztaty dla osób w trakcie i/lub po rozstaniu/rozwodzie.

Efekty

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do podniesienia standardu życia rodzin zamieszkałych na terenie miasta Słupska. Planowane działania nastawione są na poprawienie komunikacji między poszczególnymi członkami rodziny, relacji partnerskich. Zajęcia dedykowane dla rodziców I opiekunów przyczynią się do podniesienia poziomu ich pedagogizacji czego efektem może być ograniczenie ilości dzieci kierowanych do pieczy zastępczej. Dzieci I młodzież objęte oddziaływaniami będą w stanie nawiązywać satysfakcjonujące relacje rówieśnicze.

Wszystkie działania prowadzone są bezpłatnie dzięki współfinansowaniu ze środków pozyskanych z akcji Góra Grosza.