logoaktywniobywatele


tndlogo
JAK POMAGAMY?Krótki opis projektu

Projekt dotyczy przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Zaprojektowane działania będą miały na celu uzyskanie zmiany w sposobie myślenia, działania i przeżywania osób uwikłanych w zjawisko przemocy. Zmiany te mają na celu zahamowanie spirali przemocy oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom doznanych, przez klientów/tki krzywd. Przez osoby uwikłane w przemoc rozumiemy zarówno ofiary, sprawców jak i świadków przemocy (124 beneficjentów/tek). Nasze działania mają na celu zapobieganie powielaniu złych nawyków rodzinnych i środowiskowych oraz propagowanie prawidłowych wzorów rodzicielskich. Położymy nacisk na nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz wzmacnianiu kompetencji społecznych i osobistych co ma prowadzić do trwałej zmiany uwarunkowań. Skupimy się na niwelowaniu negatywnych skutków oddziaływań stereotypów i mitów związanych ze zjawiskiem przemocy, przeciwdziałając w ten sposób zjawisku wykluczenia. Zrealizujemy działania edukacyjne, profilaktyczne, wsparciowo-pomocowe podnoszące kompetencje profesjonalistów/stek. Poprzez aktywny udział w działaniach klienci/tki zorientują się w obszarze swoich potrzeb, emocji i granic, ugruntują poczucie własnej wartości i sprawczości. Będą w stanie określać i konsekwentnie realizować osobiste cele nie używając przemocy oraz zbudują umiejętność efektywnej i asertywnej komunikacji.

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową umożliwiającą, oprócz nabycia wiedzy, przetrenowanie nowych umiejętności. Jedne warsztaty edukacyjne kolejne zajęcia praktyczne. Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać kompetencje społeczne i wychowawcze w oparciu o sytuacje, których doświadczają w życiu rodzinnym. Beneficjenci/tki poznają i nauczą się rozpoznawać mechanizmy przemocy w rodzinie. Dodatkowo będziemy omawiać stereotypy i mity związane z przemocą. Uczestnicy będą uczyć się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych, panować nad stresem, w asertywny sposób komunikować własne potrzeby. Nauczą się rozpoznawać potrzeby stojące za zachowaniem dziecka, wzmacniać pożądane postawy wychowawcze, w pozytywny sposób budować relacje. Klienci będą mieli możliwość przećwiczenia nowych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, stawiania granic i asertywności. W czasie zajęć uczestnicy otrzymają opracowane, na potrzeby grupy, materiały edukacyjne. Przeprowadzimy anonimowe ankiety ewaluacyjne.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE/PSYCHOTERAPIA

Konsultacje psychologiczne (rozpoznawanie problemu, planowanie działań pomocowych, wspieranie). Podstawowym celem w pracy terapeutycznej, tego typu, jest uświadomienie mechanizmów przemocy i dążenie do jej zatrzymania. W przypadku klientów z problemami o złożonej etiologii, wykazujących motywację do dalszej pracy, psychoterapia (kontrakt, budowanie relacji terapeutycznej, cele i sposoby ich osiągania, planowana zmiana, szacunkowy czas trwania procesu).

Zakres problemów terapeutycznych, obejmuje m.in. przemoc w rodzinie, radzenie sobie z szeroko pojętą stratą, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania i inne. Psychoterapią może być objęty klient indywidualny, para lub rodzina. W przypadku pracy z całym systemem, terapeuta, skoncentruje się na wyodrębnieniu problemu oraz sposobie postrzegania go przez poszczególnych członków rodziny. Proces terapeutyczny ma w tym przypadku odkryć role pełnione w rodzinie, mity i przekonania, zaburzenia w obszarze komunikacji i granic. Często członkowie rodziny nie są świadomi przenikania się ról (ofiara, sprawca, świadek) i wzajemnych zależności (ofiara może być w pewnych aspektach sprawcą a delegowany sprawca – ofiarą). Uświadomienie członkom rodziny systemowych zależności, w postaci ich wzajemnego wpływu, sprawia, że mają oni możliwość zobaczyć problem przemocy w nowym świetle. Pozwala to zbudować wewnętrzną motywację do terapii i w efekcie, wyjść z uwikłania, w trwały sposób, przebudowując wewnątrzrodzinne relacje. Konsultacje psychologiczne dla uchodźców/czyn będą prowadzone przy udziale wolontariuszy-tłumaczy lub w j. angielskim.

GRUPA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

W spotkaniach grupy będą uczestniczyć osoby, które doświadczają przemocy ze strony bliskich np.: rodziców, dzieci, partnerów/małżonków, mające skłonność do postrzegania siebie jako „ofiary”. Grupa dla osób doświadczających przemocy przeznaczona będzie dla klientów/tek uwikłanych w różne rodzaje i formy przemocy. W grupie uczestniczyć będą zarówno kobiety jak i mężczyźni o podobnych doświadczeniach związanych z przemocą. Grupa będzie miała charakter otwarty – na każdym etapie grupy będą mogły do niej dołączyć nowe osoby (liczba uczestników – do 12 osób).

W projekcie przewidziane są dwa cykle grupy. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w określonym dniu, ustalonym z koordynatorem, trwać będą przez 3 godziny. Prowadzone będą przez dwie osoby (trenera i kotrenera). Praca terapeutyczna w grupie ma wpłynąć na zmianę postaw odbiorców. Zakładamy zmiany w obszarze poznawczym i emocjonalnym co wtórnie wpłynie na modyfikacje zachowania klientów. Beneficjenci/tki będą mieli/ły możliwość wypracowania konstruktywnych postaw wobec siebie (samoocena, poczucie sprawczości, rezygnacja z wyuczonej bezradności na rzecz postawy proaktywnej). Praca w grupie stworzy możliwość rozpoznawania własnych potrzeb i ich asertywnego komunikowania.

W czasie zajęć prowadzący posłużą się następującymi metodami: udzielanie informacji zwrotnych, rozmowa psychologiczna kierowana, psychodrama, elementy terapii Gestalt i Ericksonowskiej, dialog motywujący, nauka relaksacji.

GRUPA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

W spotkaniach grupowych wezmą udział osoby stosujące przemoc wobec swoich bliskich lub innych osób przebywających w ich otoczeniu. Przemoc jaką stosują odbiorcy programu może dotyczyć różnych form i obszarów życia: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie.

Do udziału w grupie kwalifikować będzie terapeuta podczas konsultacji. Konsultacje te będą niezbędne w procesie rekrutacji. W grupie uczestniczyć będą zarówno kobiety jak i mężczyźni o podobnych doświadczeniach związanych ze stosowaniem przemocy. Grupa będzie miała charakter otwarty – na każdym etapie grupy będą mogły do niej dołączyć nowe osoby (maksymalna liczba uczestników grupy 12 osób). W projekcie przewidziane są dwa cykle grupy. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w określonym dniu, ustalonym z koordynatorem, czas trwania 3 godziny. Prowadzone będą przez dwie osoby (trenera i kotrenera). Praca terapeutyczna w grupie ma wpłynąć na zmianę postaw i zachowań odbiorców.

Program grupy zakłada uświadomienie szkodliwości zachowań przemocowych zarówno w aspekcie ofiary jak i sprawcy. Uczestnicy grupy nauczą się dostrzegać i respektować granice własne i innych osób, poznają sposoby konstruktywnego radzenia sobie ze stresem oraz niwelowania napięcia emocjonalnego w akceptowany społecznie sposób. Otrzymają szansę na rozwinięcie empatii a tym samym poprawę relacji z bliskimi. W czasie zajęć prowadzący posłużą się następującymi metodami: udzielanie informacji zwrotnych, rozmowa psychologiczna kierowana, psychodrama, elementy terapii Ericksonowskiej, dialog motywujący, nauka relaksacji.

SUPERWIZJE ZESPOŁU REALIZATORÓW

– psychologa, pedagogów

W trakcie realizacji zadania odbędzie się 20 godzin superwizji. Superwizja jest m.in. procesem uczenia się, w którym superwizant (psychoterapeuta, pedagog, psycholog zgłaszający się na superwizję) pracuje z bardziej doświadczonym specjalistą nad wzbogacaniem własnych umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz ewaluacji prowadzonych działań.

Najważniejszym celem jest dobro klienta/tki (którego problematyka jest omawiana w trakcie superwizji), drugim równie ważnym elementem jest rozwój zawodowy superwizanta.

Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji dla superwizanta, aby mógł on, w bezpiecznej atmosferze, przyglądać się swojej pracy z klientem/ tką, własnym reakcjom, obserwowaniem tego co w związku z tym dzieje się w relacji terapeutycznej (zjawisko przeniesienia/przeciwprzeniesienia) itp.

Superwizja ma na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Superwizantki będą miały możliwość zwiększania samoświadomości w pracy zawodowej, co w konsekwencji wpłynie na jakość udzielanych przez nie świadczeń/ usług.
Zespół osób realizujących projekt i sposób jego pracy

Zespół merytoryczny tworzą stali współpracownicy Ośrodka Port Wrocław

Ewa Wróblewska

w ramach projektu będzie prowadzić konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne–absolwentka psychologii U.Wrocławskiego, ukończyła Roczny Program Edukacji Psychologicznej, Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych oraz Studium Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. W trakcie Studiów Podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Pracuje w Domach dla Dzieci. Prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoterapię dla osób dorosłych, młodzieży oraz rodzin. Obejmuje pomocą osoby w kryzysie, doświadczające przemocy, w depresji, z nerwicą, zaburzeniami osobowości i z różnych przyczyn wykluczone społecznie. Posiada 17 lat doświadczenia zawodowego, regularnie superwizuje swoją prace.

Justyna Maszewska

w ramach projektu będą prowadzić nabór, konsultacje pedagogiczne, grupy rozwoju umiejętności społecznych, grupy wsparcia(kootrenerki).

Aleksandra Sajnóg

w ramach projektu będą prowadzić nabór, konsultacje pedagogiczne, grupy rozwoju umiejętności społecznych, grupy wsparcia(kootrenerki). Absolwentka DSWE Wrocław,pedagogika, specjalizacja Terapia Pedagogiczna. Kurs Podstawowy Terapii Systemowej Rodzin prowadzony przez WTTS. Licencjonowany trener programu PRIDE dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Absolwentka Ośrodka Edukacji Psychologicznej, pod superwizją. Posiada 18letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej. J. Maszewska ukończyła U. Wrocławski, pedagogika, resocjalizacja; Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii; Szkołę Trenerów I stopnia, absolwentka Kursu Podstawowego a obecnie kończy Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej- WTTS. Licencjonowany trener programu Pride dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Posiada 20letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej na stanowisku wychowawcy, pedagoga szkolnego, trenera, streetworkera, konsultanta pedagogicznego.

Anna Porańska

będzie prowadzić grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Ukończyła U. Wrocławski psychologia, Podyplomowy Kurs Psychoterapii- Polski Instytut Ericksonowski, Studium Trenerskie PAW w Łodzi, Szkoła Psychoterapii i Treningu Grupowego Gestalt we Wrocławiu. Od 18lat prowadzi grupy terapeutyczne a od 23lat własną praktykę terapeutyczną.

Wojciech Kieszkowski

ukończył U. Wrocławski, pedagogika, resocjalizacja, Podyplomowy Kurs Psychoterapii-Polski Instytut Ericksonowski, Studium Trenerskie-Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej, NEST The New Experience for Survivors of Trauma, Terapia Rodzin-Polski Instytut Ericksonowski, Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychokorekcyjnym. Od 18lat prowadzi grupy terapeutyczne a od 23lat własną praktykę terapeutyczną.


logoaktywniobywatele

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Fundudzy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.Towarzystwo Nasz Dom Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
509 192 666 portwroclaw@naszdom.org.pl