logoaktywniobywatele


tndlogo
JAK POMAGAMY?Krótki opis projektu

Krótki opis projektu Projekt dotyczy przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie. Przez osoby uwikłane w przemoc rozumiemy zarówno osoby doświadczające, stosujące jak i świadków przemocy. Nasze działania mają na celu uzyskanie zmiany w sposobie myślenia, działania i przeżywania osób uwikłanych w zjawisko przemocy. Kładziemy nacisk na nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz wzmacnianiu kompetencji społecznych i osobistych co ma prowadzić do trwałej zmiany uwarunkowań. Skupiamy się na niwelowaniu negatywnych skutków oddziaływań stereotypów i mitów związanych ze zjawiskiem przemocy, przeciwdziałając w ten sposób zjawisku wykluczenia. Zrealizujemy działania edukacyjne, profilaktyczne, wsparciowo-pomocowe. Poprzez aktywny udział w zajęciach osoby biorące udział w działaniach zorientują się w obszarze swoich potrzeb, emocji i granic, ugruntują poczucie własnej wartości i sprawczości. Będą w stanie określać i konsekwentnie realizować osobiste cele nie używając przemocy oraz zbudują umiejętność efektywnej i asertywnej komunikacji. Wszystkie działania odbywają się bezpłatnie. Osoby zainteresowane mogą stale, w trakcie trwania projektu, zgłaszać się na rozmowy rekrutacyjne.

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE

Pomoc pedagożek koncentruje się wokół problematyki wychowawczej, dotyczącej napotykanych przez opiekunów trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemów dzieci pojawiających się w okresie okołorozwodowym, zachowań przejawiających demoralizację i zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, używki ). Na jedną osobę/ parę/ rodzinę przewidujemy 1-8 spotkań z możliwością przekierowania do prowadzonych w ramach projektu działań terapeutycznych.

GRUPY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH prowadzone są przez dwie pedagożki .

Planujemy przeprowadzenie 3 cykli zajęć po 28g Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową umożliwiającą, oprócz nabycia wiedzy, przetrenowanie nowych umiejętności. Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać kompetencje społeczne i wychowawcze w oparciu o sytuacje, których doświadczają w życiu rodzinnym.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE/PSYCHOTERAPIA

W tracie konsultacji psychologicznych, psycholog pomaga w rozpoznaniu problemu, planowaniu działań pomocowych oraz udziela wsparcia. Podstawowym celem w pracy terapeutycznej, tego typu, jest uświadomienie mechanizmów przemocy i dążenie do jej zatrzymania. W przypadku klientów z wysoką motywacją do dalszej pracy, proponowana jest psychoterapia. Konsultacją psychologiczną i psychoterapią może być objęty klient indywidualny, para lub rodzina. PSYCHOTERAPIA Zakres problemów terapeutycznych, obejmuje m.in. przemoc w rodzinie, radzenie sobie z szeroko pojętą stratą, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania i inne. Psychoterapią może być objęty klient indywidualny, para lub rodzina GRUPY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH I STOSUJĄCYCH PRZEMOC W grupach uczestniczyć będą zarówno kobiety jak i mężczyźni (grupy mieszane płciowo) o podobnych doświadczeniach związanych z przemocą. Przemoc jaką stosują lub której doświadczają odbiorcy programu dotyczy różnych form i obszarów życia: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie. Grupy będą miała charakter otwarty – na każdym etapie grupy będą mogły do niej dołączyć nowe osoby (liczba uczestników – do 12 osób). W projekcie przewidziane są po dwa cykle grup (dla doświadczających i stosujących przemoc). Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w określonym dniu, ustalonym z koordynatorem, trwać będą przez 3 godziny

GRUPA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

W spotkaniach grupy będą uczestniczyć osoby, które doświadczają przemocy ze strony swoich bliskich oraz mające skłonność do postrzegania siebie jako „ofiary”. Uczestniczki i uczestnicy będą miały/mieli możliwość rezygnacji z wyuczanej bezradności na rzecz bardziej aktywnej postawy, wzmocnienia samooceny, poczucia sprawozdawczości.

GRUPA DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOCY

W spotkaniach grupowych wezmą udział osoby stosujące przemoc wobec swoich bliskich lub innych osób przebywających w ich otoczeniu. Praca terapeutyczna ma wpłynąć na zmianę postaw i zachowań odbiorców. Uczestnicy/uczestniczki nauczą się dostrzegać i respektować granice własne oraz innych osób. Poznają i przećwiczą konstruktywne sposoby radzenia sobie z napięciem i strasem.
Członkowie zespołu realizatorów pracują pod superwizją.

Zespół merytoryczny tworzą stali współpracownicy Ośrodka Port Wrocław – Ewa Wróblewska, Aleksadra Sajnóg, Justyna Maszewska oraz dwie nowe osoby zatrudnione na potrzeby projektu Anna Porańska, Wojciech Kieszkowski.

Ewa Wróblewska

w ramach projektu będzie prowadzić konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne–absolwentka psychologii U.Wrocławskiego, ukończyła Roczny Program Edukacji Psychologicznej, Studium Psychologicznego Treningu Grupowego i Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych oraz Studium Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. W trakcie Studiów Podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Pracuje w Domach dla Dzieci. Prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoterapię dla osób dorosłych, młodzieży oraz rodzin. Obejmuje pomocą osoby w kryzysie, doświadczające przemocy, w depresji, z nerwicą, zaburzeniami osobowości i z różnych przyczyn wykluczone społecznie. Posiada 17 lat doświadczenia zawodowego, regularnie superwizuje swoją prace.

Aleksandra Sajnóg i Justyna Maszewska w ramach projektu będą prowadzić nabór, konsultacje pedagogiczne, grupy rozwoju umiejętności społecznych, grupy wsparcia(kootrenerki).

Aleksandra Sajnóg

w ramach projektu będą prowadzić nabór, konsultacje pedagogiczne, grupy rozwoju umiejętności społecznych, grupy wsparcia(kootrener). Absolwentka pedagogiki, (specjalizacja Terapia Pedagogiczna) -DSWE. Ukończyła 3 letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej prowadzoną przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej ,Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej prowadzony przez WTTS oraz kurs trenerski programu PRIDE. Obecnie, również w WTTS, poszerza kompetencje na Kursie Zaawansowanym Terapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej. Posiada 18letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej.

Justyna Maszewska

ukończyła Uniwersytet Wrocławski, pedagogika, resocjalizacja; Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii; Szkołę Trenerów I stopnia, absolwentka Kursu Podstawowego i Zaawansowanego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej- WTTS, w trakcie certyfikacji. Licencjonowany trener programu Pride dla rodzin zastępczych i adopcyjnych. Posiada 20letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej na stanowisku wychowawcy, pedagoga szkolnego, trenera, streetworkera, konsultanta pedagogicznego.

Anna Porańska

będzie prowadzić grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Ukończyła U. Wrocławski psychologia, Podyplomowy Kurs Psychoterapii- Polski Instytut Ericksonowski, Studium Trenerskie PAW w Łodzi, Szkoła Psychoterapii i Treningu Grupowego Gestalt we Wrocławiu. Od 18lat prowadzi grupy terapeutyczne a od 23lat własną praktykę terapeutyczną.

Wojciech Kieszkowski

ukończył Uniwersytet Wrocławski, pedagogika, resocjalizacja, Podyplomowy Kurs Psychoterapii-Polski Instytut Ericksonowski, Studium Trenerskie-Ośrodek Psychoterapii Psychoanalitycznej, NEST The New Experience for Survivors of Trauma, Terapia Rodzin-Polski Instytut Ericksonowski, Studium Metod Psychokorekcyjnych przy Towarzystwie Psychokorekcyjnym. Od 18lat prowadzi grupy terapeutyczne a od 23lat własną praktykę terapeutyczną.


logoaktywniobywatele

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.Towarzystwo Nasz Dom Ośrodek Wsparcia Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
509 192 666 portwroclaw@naszdom.org.pl