Oferta Portu Warszawa

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zgłaszające się do PORT-u mogą skorzystać z:
– indywidualnych konsultacji psychologicznych dla siebie i dzieci (w tym dzieci własnych opiekunów),
– terapii dla opiekunów zastępczych i dzieci (w tym dzieci własnych opiekunów),
– indywidualnych konsultacji psychiatry,
– indywidualnych konsultacji seksuologa/specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– indywidualnych konsultacji prawnika,
– konsultacji i terapii rodzinnej i małżeńskiej,
– warsztatów, treningów umiejętności (dla opiekunów),
– zajęć socjoterapeutycznych (dla dzieci),
– wsparcia wolontariuszy.

Szkolenia dla kandydatów

Przygotowujemy kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych. W Ośrodku PORT można przejść pełny proces specjalistycznego szkolenia i kwalifikacji psychologicznej uzyskując uprawnienia do prowadzenia różnego rodzaju form rodzinnej opieki zastępczej. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Szkolenie w Ośrodku PORT prowadzone jest według Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Kandydaci na szkolenie dla opiekunów zastępczych, powninni się zgłosić do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Warszwskie Centrum Pomocy Rodzinie

Co to jest Program PRIDE?

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą. PRIDE rozwija umiejętności pogrupowane w 5 kategorii:
• Umiejętności opiekuńcze.
• Umiejętności zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień.
• Umiejętności wzmacniania więzi z rodziną naturalną.
• Umiejętności wzmacniania trwałych, pozytywnych związków.
• Umiejętność pracy zespołowej dla dobra dziecka.

Program składa się z 12 sesji grupowych, odbywających się co tydzień i trwających po 4 godziny. Sesje te prowadzone są wyłącznie przez licencjonowanych trenerów. Uczestnictwo w programie PRIDE nie zobowiązuje do niczego. Kandydaci mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do dalszej procedury lub wycofać się w tym momencie. Takie postawienie sprawy wynika z faktu, że PRIDE jest metodą „przymierzenia” roli rodzica, jest sposobem na sprawdzenie samego siebie.

Część szkoleniową uzupełniają:
• minimum dwa indywidualne spotkania z trenerami, które odbywają się między innymi w miejscu zamieszkania kandydatów,
• 10-godzinne praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Szkolenia dla profesjonalistów

Szkolenia dla osób zajmujących się pomocą psychologiczną i pracą terapeutyczną.

Oferta

Ośrodek PORT przygotował ofertę szkoleniową/warsztatową dla środowiska zawodowego zajmującego się szeroko rozumianą pomocą psychologiczną i pracą terapeutyczną.

Zakres merytoryczny tematyki szkoleniowej jest odzwierciedleniem zdobytej przez zespół Ośrodka PORT wiedzy oraz zgromadzonego doświadczenia.

W zależności od specyfiki Państwa pracy oraz specyfiki klientów przygotujemy ofertę dokładnie odpowiadającą potrzebom. Po bliższym poznaniu zapotrzebowania określimy wszystkie zmienne: czas trwania szkolenia, miejsce jego realizacji, ilość uczestników, ilość trenerów oraz finalnie – cenę szkolenia.

Czas
Szkolenie może być pojedynczym wydarzeniem (wybrany fragment merytoryczny), być rozłożone w dłuższym odcinku czasu (np. praca warsztatowa i treningowa) bądź może mieć charakter cykliczny (np. superwizja), w zależności od zgłoszonych potrzeb i możliwości.

Miejsce
Miejscem organizacji szkolenia może być Warszawa, ale także dowolne miejsce w Polsce. Możliwe jest skorzystanie z Państwa zasobów lokalowych lub znalezienie miejsca w najbardziej dogodnej lokalizacji.

Ilość uczestników
W zależności od charakteru i formy szkolenia (np. trening, warsztaty, superwizja), określimy optymalną ilość uczestników.

Trenerzy
Wszystkie szkolenia prowadzone są przez specjalistów Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT – szczegółowe informacje dostępne są w zakładce zespół Portu.

Cena
Po określeniu powyższych zmiennych (miejsce i czas realizacji, dojazd, ilość uczestników, ilość prowadzących, etc.) skalkulujemy cenę szkolenia.

Zakres merytoryczny szkoleń

Zakres usług merytorycznych związanych z pomocą psychologiczną, pracą terapeutyczną:

Diagnoza psychologiczna
• diagnoza indywidualna (dziecka, dorosłego)
• diagnoza rodziny
• diagnoza związku
• diagnoza grupy
• program korekcyjny
• proces terapeutyczny
• analiza procesu terapeutycznego

Budowanie relacji terapeutycznej – przymierze terapeutyczne

• nawiązywanie kontaktu
• praca z oporem
• kontrakt terapeutyczny
• partnerstwo
• techniki i formy pracy terapeutycznej

Emocjonalny związek korekcyjny w pracy z dzieckiem

• korzyści i zahamowania wynikające z pracy opartej na bardzo bliskiej relacji emocjonalnej,
• odpowiedzialność i etyka zawodowa w pracy z dziećmi

Praca z rodziną

• praca z rodziną w jej środowisku (np. asysta rodzinna)
• terapia rodzinna

Grupowe formy pracy terapeutycznej

• grupa edukacyjna
• grupa wsparcia
• grupa terapeutyczna
• zajęcia grupowe wykorzystywane w pracy psychologicznej
• dobór i kwalifikacja do grupy
• proces grupowy
• obozy i wyjazdy terapeutyczne

Społeczność terapeutyczna

• społeczność osób dorosłych
• społeczność dzieci
• budowanie i prowadzenie społeczności

Społeczność terapeutyczna

• warunki formalno-prawne
• rekrutacja pracowników
• budowanie zespołu
• rola i odpowiedzialność lidera, szefa zespołu
• analiza i ewaluacja pracy zespołu
• rekrutacja klientów
• zakres usług merytorycznych
• współpraca z samorządem
• współpraca ze środowiskiem zawodowym
• współpraca ze środowiskiem lokalnym
• rozwój systemu wsparcia

Wolontariat, praktyki i staże zawodowe

• cele i program wolontariatu
• rekrutacja
• wolontariusz w pomocy – korzyści i zagrożenia
• kontrakt (umowa wolontariacka)
• szkolenie wolontariuszy
• wsparcie i pomoc dla wolontariusza
• ewaluacja pracy wolontariusza

Rodzinna opieka zastępcza

• rekrutacja kandydatów, kampanie społeczne
• proces szkolenia i kwalifikacji psychologicznej
• rodziny zastępcze – specyfika, rodzaje i zadania
• metodyka pracy na rzecz dzieci i rodzin w pieczy
• system wsparcia dla rodzin zastępczych

Adopcja

• najistotniejsze różnice pomiędzy adopcją i rodzinną pieczą zastępczą
• szkolenie i kwalifikacja rodzin adopcyjnych
• system wsparcia rodzin i dzieci w adopcji

Uzależnienia – specyfika pracy z osobami uzależnionymi

• istota i mechanizmy uzależnień
• warunki skutecznej pomocy osobom uzależnionym
• metody i formy pracy
• systemowe podejście w pracy z osobami uzależnionymi

Interwencja kryzysowa

• diagnoza kryzysu
• adekwatne cele pracy
• działanie pod presją czasu i poważnych zagrożeń

Treningi psychologiczne

• trening komunikacji
• trening interpersonalny
• trening terapeutyczny (intrapsychiczny)

Model terapeuty (profesjonalisty zajmującego się pomocą)

• kompetencje zawodowe
• kompetencje osobiste
• rozwój osobisty i zawodowy
• szkolenia zewnętrzne (warsztaty, staże zawodowe, wizyty studyjne, szkoły terapeutyczne)
• szkolenia wewnętrzne (praca zespołowa, praca w parach, zebrania kliniczne, superwizja)

Superwizja w zakresie wszystkich wymienionych tematów i zagadnień

W rodzinie cieplej


• Rodzinna opieka zastępcza
• Rodzinna opieka zastępcza zawodowa

www.wrodzieniecieplej.pl