Szkolenie dla trenerów

Towarzystwo Nasz Dom przeprowadziło 29 edycji szkolenia dla trenerów Programu PRIDE. Podczas szkolenia przyszli trenerzy zapoznają się z treściami szkoleń dla kandydatów, uczą się prowadzenia sesji szkoleniowych w sposób warsztatowy, aktywizujący uczestników i bazujący na ich doświadczeniu. Dowiadują się w jaki sposób wykorzystać narzędzia kwalifikacyjne programu PRIDE i czym jest obopólna kwalifikacja.

Szkolenie dla trenerów

Trwa rekrutacja do 30. grupy szkoleniowej na trenerów programu PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza i PRIDE: Adopcja.

Zgłoszenia na szkolenie są przyjmowane do 20 lipca 2021

Opis szkolenia

Profil uczestnika:

Szkolenie dla trenerów Programu PRIDE jest skierowane do osób, które pragną szkolić kandydatów na rodziny zastępcze i /lub adopcyjne.

Na szkolenie mogą się zgłosić osoby, które:

• ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie,
• spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz aktach wykonawczych do niej (czyli w przypadku osób szkolących kandydatów do przysposobienia: co najmniej: 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których szkolenie jest prowadzone lub 3-letni staż pracy w prowadzeniu procedur przysposobienia)

Cel szkolenia:
• zapoznanie się z założeniami, standardami oraz treściami programów PRIDE dla kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
• zapoznanie się z praktycznymi narzędziami analizy umiejętności kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
• umiejętność określania motywacji opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych,
• zdobycie oraz doskonalenie umiejętności pracy trenerskiej w zakresie szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych, a także prowadzenia grupy zgodnie z zasadami procesu grupowego,
• rozwój umiejętności współpracy w parze trenerskiej oraz pracy zespołowej na rzecz dziecka będącego w systemie pomocy społecznej,
• wymiana doświadczeniami w zakresie praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji lokalnych systemów pieczy zastępczej,
• zapoznanie się z Modelem 14 kroków Programu PRIDE oraz z podstawami organizacji i przeprowadzenia lokalnych kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego, pozyskiwania kandydatów czy współpracy z mediami.

Ilość spotkań szkoleniowych:

Szkolenie obejmuje minimum 6 zjazdów szkoleniowych (1 raz w miesiącu), po 4 dni każdy.

Stosowane metody:

• zjazdy szkoleniowe mają charakter zajęć warsztatowych, dlatego ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona,
• liczebność grupy – maksymalnie 18 osób,
• w szkoleniu mogą brać udział pary trenerów z jednej miejscowości lub ośrodka (szkolenia dla kandydatów na rodziny według standardów Programu PRIDE prowadzone są przez 2 trenerów/trenerki). Możliwe jest także uczestnictwo jednej osoby, pod warunkiem, że szkolenia dla kandydatów będzie prowadzić z inną osobą posiadającą aktualne uprawnienia trenera Programu PRIDE.

Warunki uczestnictwa i uzyskania certyfikatu:

• uczestnictwo we wszystkich zjazdach,
• poprowadzenia szkolenia dla własnej grupy kandydatów na opiekunów zastępczych lub rodziców adopcyjnych, w ramach rozpoczętego szkolenia dla trenerów,
• aktywny udział w superwizjach – szkolenia z grupą kandydatów na rodziny będą superwizowane przez master-trenerów, w konsultacjach indywidualnych i superwizjach grupowych,

Aby uzyskać certyfikat trenera programu PRIDE należy spełnić w/w warunki oraz wykazać się kompetencjami niezbędnymi do:

• samodzielnego prowadzenia szkoleń, według standardów programu,
• pracy z grupą w oparciu o proces grupowy i proces równoległy,
• pracy zespołowej,
• współpracy w parze trenerskiej,,
• pracy własnej (rozpoznawania własnych mocnych stron i potrzeb jako trenera),
• kwalifikacji kandydatów.

UWAGA: Samo uczestnictwo w szkoleniu nie jest wystarczające, do zdobycia certyfikatu trenerskiego.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu i kwalifikacji otrzymuje:

• zaświadczenie/certyfikat, potwierdzające prawo do pracy programem, tj. prowadzenia szkoleń wg standardów PRIDE,
• możliwość przynależenia do grona trenerów,
• możliwość doszkalania się, wymiany doświadczeń,
• prawo do kontaktu z przedstawicielem Towarzystwa Nasz Dom oraz zespołu autorów i specjalistów programu PRIDE w celu konsultacji przypadków i problemów związanych z procesem szkolenia i kwalifikacji kandydatów.

Koszt szkoleniaCena 5 450,00 zł za osobę obejmuje:

• Materiały uczestnika: podręczniki PRIDE, przewodniki dla trenerów, narzędzia kwalifikacyjne dla trenera, materiały do prac warsztatowych, certyfikat,
• Pracę trenerów, w tym: prowadzenie warsztatów, superwizje, indywidualne konsultacje,
• Koszty organizacyjne, w tym: salę szkoleniową, całodniowe serwisy kawowe.

Cena nie obejmuje: wyżywienia i zakwaterowania uczestników.

Koszt noclegu i wyżywienia:

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu i wyżywienia w miejscu szkolenia.

Koszt za jeden zjazd: 650 zł. za osobę – tj. 3 900 zł za osobę za całość szkolenia.

Cena noclegu i wyżywienia obejmuje:

• zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym,
• wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja.

Jak się zgłosić

Warunkiem udziału w szkoleniu dla trenerów PRIDE jest:

• spełnianie wymogów formalnych,
• wypełnienie karty zgłoszeniowej,
• odbycie rozmowy kwalifikującej na szkolenie,
• dokonanie wpłaty.

Zgłoszenie się:

W celu zgłoszenia na szkolenie prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą lub skanem do Towarzystwa Nasz Dom. Po wysłaniu zgłoszenia prosimy czekać na kontakt pracownika Towarzystwa Nasz Dom w celu umówienia terminu rozmowy.

Uwaga! Wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

karta-zgłoszenia-na-PRIDE_2021
Rekrutacja-PRIDE-2021

Zapraszamy do pobrania dokumentów związanych z prowadzeniem szkoleń PRIDE:

Decyzja MRPiPS z 30.07.2018 dla PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza
Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej – piecza zastępcza
Decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – adopcja