Program stypendialny „Moja Przyszłość” – edycja 14
Informacje

„Moja Przyszłość” to program stypendialny, który pomaga spełniać dziecięce marzenia – Towarzystwo Nasz Dom i Bank BNP Paribas. Już po raz 14. Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało program stypendialny. Dzięki finansowaniu przez Bank BNP Paribas mogliśmy wspólnie pomóc w realizacji planów i marzeń 83 podopiecznym z 39 miejsc w Polsce, wychowującym się w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Stypendia ufundowane zostały dla dzieci i młodzieży wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz dla młodych dorosłych usamodzielniających się. Dzięki udziałowi w programie dzieciaki będą mogły realizować pasje, poprawiać wyniki w nauce, a młodzież zdobywać kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. W tegorocznej edycji wpłynęło 175 wniosków, z których wyłoniono stypendystów. Łączna wartość stypendiów to ponad 100 tys. zł. Aby otrzymać stypendium musieli się postarać zarówno dorośli, jak i dzieci. Opiekunowie, jak i kandydaci do programu mieli za zadania przekonać komisję, że to ważny cel, mający znaczenie w życiu dziecka i planowaniu jego przyszłości. Jako priorytetowe uznano, zgodnie z regulaminem funduszu, działania związane z przygotowaniem do ukończenia danego etapu edukacji i przejścia do kolejnego oraz inicjatywy ukierunkowane na zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad szkolny program nauczania. Wśród potrzeb dotyczących poprawy ocen i przygotowania się do egzaminów (ósmoklasisty, maturalny) najwięcej zgłoszeń dotyczyło matematyki i języka angielskiego. To przedmioty, które według zgłaszających są najbardziej kłopotliwe i najtrudniejsze w nauczaniu zdalnym. Stypendia zostały też przyznane na rozwój pasji i zainteresowań, m.in. na treningi piłki nożnej, jazdę konną i skoki, kursy rysunku, malarstwa, fotografii, tańca i treningi sztuk walki. Stypendyści ubiegający się o kwalifikacje zawodowe będą uczęszczać na profesjonalne kursy fryzjerskie i kosmetyczne, obsługi wózków widłowych, programowania i kulinarne.

Wszystkim życzymy niesłabnącej motywacji, wytrwałości w realizacji celów i radości z podejmowanych wysiłków.

Wyniki konkursu stypendialnego Moja Przyszłość edycja 2020 2021.pdf14. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w:

• rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

• placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego

• usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.

Wysokość pomocy:

Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

• Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań.

• W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 10 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Priorytety udzielanej pomocy:

• przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,

• przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,

• pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,

• rozwijające pasje i zainteresowania,

• zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje).

Podobnie jak w roku ubiegłym, w 2021 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań).

W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

Czas składania wniosków:

21 grudnia – 17 stycznia 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

15 lutego 2021 r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu. Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie). W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!!

Wyniki konkursu stypendialnego Moja Przyszłość edycja 2020 2021.pdf

Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:
Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
z dopiskiem: Program Stypendialny

Koordynator:

Magdalena Molska-Książek, 508 097 012 lub m.molska@naszdom.org.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin_ Fundusz Stypendialny_Moja Przyszłość

Załącznik nr 1_ Zgłoszenie do Programu Stypendialnego_ Moja Przyszłość

Załącznik nr 2_Raport cząstkowy programu stypendialnego Moja Przyszłość

Załącznik nr 3_Raport końcowy programu stypendialnego _Moja Przyszłość

Załącznik nr 4_ Podsumowanie wykorzystania stypendium _Moja Przyszłość_ składający się z 3 elementów

Umowa_przykład_ o przekazaniu środków finansowych_Moja Przyszłość

UMOWA-ZLECENIE-PRZYKŁAD

Program współtworzony i realizowany dzięki środkom przekazanym przez