Program stypendialny „Moja Przyszłość” – edycja 15
Informacje

„Moja Przyszłość” to program stypendialny, który pomaga spełniać dziecięce marzenia. Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Adresaci konkursu: dzieci od 10 roku życia i młodzież do 24 roku życia przebywająca w:

• rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

• placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego;

• usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej.

Wysokość pomocy:

Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

• Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań.

• W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 10 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Priorytety udzielanej pomocy:

• rozwijające pasje i zainteresowania,

• pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,

• przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,

• zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje).

Podobnie jak w roku ubiegłym, w roku 2021/2022 priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań).

W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

Czas składania wniosków:

13 grudnia 2021 – 14 stycznia 2022 r. składanie e-wniosków stypendialnych. (decyduje data przysłania elektronicznej wersji wniosku na adres e-mail: mojaprzyszlosc@naszdom.org.pl

14 – 31 stycznia 2022 r. weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.

Wyniki konkursu:

1 lutego 2022 r. ogłoszenie wyników.

1 – 11 lutego 2021 r. wysyłanie umów do podpisywania przez Domy.

14 lutego – 30 czerwca 2022 r. realizacja wnioskowanych działań.

do 30 kwietnia 2022 r. przesłanie do Towarzystwa Nasz Dom raportów cząstkowych z realizacji stypendium.

do 8 lipca 2022 r. przesłanie do Towarzystwa Nasz Dom raportów końcowych i rozliczeń z wykorzystania stypendium (rozliczenie finansowe i merytoryczne przygotowane przez domy)

Wyniki naboru stypendialnego Moja Przyszłość edycja 2021 2022

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu. Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie). W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!!

Zapraszamy do składania e-wniosków konkursowych.

Elektroniczny wniosek w formie tabeli Excel należy wysłać na poniższy adres:

e-mail: mojaprzyszlosc@naszdom.org.pl
w temacie: Program Stypendialny Moja Przyszłość

Koordynator:

Magdalena Molska-Książek, 508 097 012 lub m.molska@naszdom.org.pl

Dokumenty:

Regulamin_ Fundusz Stypendialny_Moja Przyszłość

Załącznik nr 1_ Zgłoszenie do Programu Stypendialnego_ Moja Przyszłość

Raport cząstkowy – online

Raport końcowy Programu Stypendialnego Moja Przyszłość 2021/2022 – online

Prowadzący zajęcia – Raport końcowy Program Stypendialny Moja Przyszłość – online

UMOWA-O-PRZEKAZANIU-ŚRODKÓW-FINANSOWYCH-PRZYKŁAD

UMOWA-ZLECENIE-PRZYKŁAD

Program współtworzony i realizowany dzięki środkom przekazanym przez