Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA


Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – O PROJEKCIEDla kandydatów na szkolenia


W związku z realizacją projektu pod tytułem: Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Towarzystwo Nasz Dom zaprasza na rozpoczynający się cykl dwudniowych szkoleń z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.Komunikaty o szkoleniach publikowane są na stronie projektu: https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu

Przypominamy, że macie nadal możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych i mailowych. Mogą one dotyczyć wszelkich sytuacji związanych z pracą z dzieckiem i rodziną ale też obecnej, szczególnej sytuacji i warunków w jakich przyszło Państwu ją sprawować. Jeśli potrzebujecie porady lub po prostu życzliwej rozmowy, zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy wszystkie osoby, które uczestniczyły w szkoleniach w ramach Akademii. m.molska@naszdom.org.pl 508 097 012 Uwaga: Rozszerzamy tematykę konsultacji o aktualne problemy i potrzeby związane z pandemią. Jeśli chcesz zebrać myśli i skonsultować swoje działania w sytuacji zagrożenia jak rozmawiać z dziećmi, kiedy sami nie znamy wszystkich odpowiedzi? jak radzić sobie z ich emocjami, kiedy nam towarzyszą podobne? jak pomagać innym, kiedy sami zmagamy się z trudnościami pandemii? jak tłumaczyć dzieciom i ich rodzinom ograniczenia wizyt i kontaktów? w jaki inny sposób podtrzymywać rodzinne relacje? zachęcamy do kontaktu.

Organizator szkolenia:
Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie. Al. Zjednoczenia 34 01-830 Warszawa
Miejsce szkolenia:
Hotel 4 Żywioły Falenty – Ośrodek Konferencyjno – Szkoleniowy, Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn Falenty.

Tematyka szkoleń:

1. (Nie)grzeczne dziecko – jak pracować? Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym. 26-27 marca 2020 – szkolenie przeniesione na inny termin https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/component/chronoforms6/?chronoform=203-06 Szkolenie skierowane przede wszystkim do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi. Daje możliwość przeglądu umiejętności wychowawczych, omówienia przypadków i przećwiczenia wypracowanych rozwiązań.

2. Praca z rodziną z problemem uzależnienia. 26-27 marca 2020 – szkolenie przeniesione na inny termin https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/component/chronoforms6/?chronoform=203-07 Szkolenie ma pogłębić wiedzę z zakresu uzależnienia i współuzależnienia oraz dostarczyć narzędzi pracy z tą rodziną. Praca na konkretnych przypadkach.

3. Psychopedagogika traumy 26-27 marca 2020 – szkolenie przeniesione na inny termin https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/component/chronoforms6/?chronoform=203-01 Szkolenie przybliży wszystkie zagadnienia dotyczące traumy, podstawowych pojęć i definicji. Pomoże w rozumienia traumy w przeszłości, zdobyciu praktycznej wiedzy oraz profesjonalnego przygotowania pomocnych w pracy z traumą w ramach interwencji, diagnozy i konsultacji.

4. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią i zwiększoną podatnością na uzależnienia. Podstawy nauki o więzi 26-27 marca 2020 – szkolenie przeniesione na inny termin https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/component/chronoforms6/?chronoform=203-03 Szkolenie przybliży znaczenie więzi w rozwoju dziecka, czynniki wpływające na wytworzenie więzi pozabezpiecznych, sposoby pracy z dzieckiem z zaburzoną więzią i zaburzeniami regulacji emocji. Dodatkowo omówiony zostanie problem uzależniania się od wirtualnego świata u dzieci z zaburzeniami więzi.

Lista wszystkich szkoleń organizowanych w ramach Projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej” znajduje się w dokumentach do pobrania oraz na stronie www.wspieranierodziny.wspkorczak.eu

Zgłoszenie na szkolenie:

Zgłaszamy się w dwóch krokach: Dokonujemy rejestracji elektronicznej na stronie: https://wspieranierodziny.wspkorczak.eu/zapisy-na-szkolenia-v Pobieramy, wypełniamy i wysyłamy papierowy formularz zgłoszeniowy skanem na adres: szkolenia@towarzystwonaszdom.pl Uwaga! Jedna osoba może być uczestnikiem jednego szkolenia. Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom:

1. Profesjonalną kadrę szkoleniową.
2. Materiały piśmiennicze i dydaktyczne.
3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
4. Całodzienne wyżywienie i przerwy kawowe.
5. Nocleg w pokojach dwuosobowych w uzasadnionych przypadkach.
6. Zwrot kosztów przejazdu.
7. Wsparcie Konsultanta Merytorycznego po zakończeniu szkolenia przez cały okres trwania Projektu tj. do 30 czerwca 2020 roku.

Miejscem realizacji szkolenia jest Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn.

Udział we szkoleniach organizowanych w ramach Projektu Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej jest bezpłatny.

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 2018
Załączniki do Regulaminu 2018

Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!

Dla uczestników szkoleń

Konsultant Merytoryczny

Dodatkowo dla osób uczestniczących w naszych szkoleniach przygotowaliśmy wsparcie w postaci Konsultanta Merytorycznego. Pani Magdalena Molska-Książek, będzie wsparciem dla uczestników przez cały okres trwania projektu tj. do końca roku 2019.

Dyżury konsultanta – Pani Magdaleny Molskiej-Książek:

telefonicznie w poniedziałki i środy w godz. 9:00-15:00 (508-097-012)
mailowo w poniedziałki i środy w godzinach 9:00-15:00 (m.molska@naszdom.org.pl)
osobiście we wtorki w godzinach 9.00-15.00 (Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa)

Informacje o projekcie

Szanowni Państwo,

Dnia 1 lipca 2017 roku ruszył projekt pt. AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny. Działania projektu dotyczą osób zatrudnionych na terenie makroregionu centralnego obejmującego województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Już od września ruszyła rekrutacja na pierwsze szkolenia.

O projekcie

Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja projektu przyczyni się do świadczenia profesjonalnej, trafnej i skutecznej pracy w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W projekcie będzie uczestniczyło 2708 osób zatrudnionych na terenie województwa: łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie (Lider), Grupę Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek, Adam Ziomek z Olsztyna oraz Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy. W projekcie zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie uczestników szkoleń, zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Celem projektu jest:

Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych, poprzez przeprowadzenie szkoleń adekwatnych do odpowiedniej grupy osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy, co w końcowym rezultacie przyczyni się do lepszego, bardziej skutecznego wsparcia dziecka i rodziny przez wszystkie instytucje do tego zobowiązane.

Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadziła szereg nowych rozwiązań zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej.Prowadzenie działań szkoleniowych dla wskazanej grupy docelowej przyczynia się nie tylko do bezpośredniego podwyższania kompetencji, ale również do budowania świadomości znaczącej roli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w kontekście procesu deinstytucjonalizacji. Cel projektu, jakim jest podwyższenie kompetencji kadr wpływa na osiągniecie celu szczegółowego POWER i jest spójny ze strategicznymi dokumentami krajowymi i europejskimi.

Odbiorcy

Grupą docelową w projekcie są przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych.

Z poziomu zadań gminnych są to asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka.

Z poziomu powiatów są to koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy pcpr-ów zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.

Z poziomu woj. (marszałek) są to pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych, natomiast z poziomu wojewody – pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Jak wynika z opisu wsparcie w projekcie zostanie skierowane głównie do kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej współpracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w środ. lokalnym, ale obejmie również uzupełniająco inne grupy osób uczestniczące w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Są to przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy,) i/lub; przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy) i/lub; przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki) i/lub; inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi (nie więcej niż 30 % uczestników projektu). Osoby te uczestniczą zarówno w wielu działaniach skier. bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą. Ponadto osoby te prowadzą pracę z rodzinami biologicznymi, jak również dostarczają na potrzeby systemu opinie psychologiczne i lekarskie, czy wręcz decydują o potrzebie rozdzielenia dziecka z jego rodziną biologiczną.

W związku ze znaczną liczbą osób zatrudnionych w systemie, jak i również z uwagi na różnorodny charakter ich pracy program szkoleń będzie dostosowany do praktycznie wykonywanych zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników na różnych poziomach samorządu. Z uwagi na zróżnicowaną grupę docelową trudno jednoznacznie ocenić bariery równościowe. Z różnych badań wynika, że w zawodach tzw. społecznych pracuje więcej kobiet. Wn. i Partn. zapewniają, że wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, ale z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb. Szkolenia będą organizowane w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością, a w razie potrzeby zostaną wprowadzone mechanizmy racjonalnych usprawnień. Wsparciem świadczonym w ramach makroregionu zostaną objęte jedynie osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych oraz innych instytucjach realizujących działania na rzecz makroregionu.

Informacje o programie

Tematyka szkoleń realizowanych przez Towarzystwo Nasz Dom w ramach projektu:

I. Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek.

Zarządzanie zespołem
Zarządzanie przez cele. Zarządzanie zmianą
Zarządzanie konfliktem w zespole
Zarządzanie motywacją pracownika

II. Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami – propozycje

Podstawy nauki o więzi
Podejście doceniające w pracy z rodziną zastępczą
Przygotowanie do usamodzielnienia
Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny
Narzędzia pracy koordynatora
Psychopedagogika traumy
Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty
Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej
Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną
Praca z rodziną z problemem uzależnienia
Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną
Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi
Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych
Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym
Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy.
Plan pracy z rodziną jako skuteczne narzędzie pomocy
Standaryzacja w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak to robić?
Wychowawca – Mentor – jak budować autorytet?
Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie
Superwizja pracy jako wsparcie działań osób pracujących z dziećmi i rodzinami
Współpraca na rzecz dziecka i rodziny
Przygotowanie dziecka do adopcji

III. Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcyjnej
Podstawy nauki o więzi
Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodzin

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BIEŻĄCĄ OFERTĄ SZKOLENIOWĄ!