Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Program stypendialny „Moja Przyszłość” – edycja 10

ilustracja kosmosu
Źródło: NASA w Flickr Commons, https://www.flickr.com/photos/nasacommons/

Informacje

UWAGA BARDZO WAŻNE!
Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych rachunków/faktur wystawionych przed datą 13 lutego 2017 roku!
W przypadku dostarczenia rozliczeń finansowych z datą wcześniejszą niż 13 luty br., będziemy prosili o zwrot dotacji. Prosimy o dokładne czytanie podpisanych przez Państwa umów i regulaminu Programu.

Decyzja komisji konkursowej Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” 2016/2017

Podsumowanie Programu

Do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” 2016/2017 spłynęło 293 zgłoszeń  z instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej. Łącznie wnioski opiewały na kwotę 539 960,80 zł, a opisane w nich działania miały na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego i zainteresowań 716 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.
Wnioski nadesłane w terminie  zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w składzie:
– Teresa Pawłowska – wieloletnia i doświadczona nauczycielka szkoły ponadpodstawowej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów,
– Robert Barański –  Dyrektor Biura Towarzystwa Nasz Dom,
– Elżbieta Prządka – koordynatorka  Programu Stypendialnego Towarzystwa Nasz Dom

Zgodnie z Regulaminem, Program Stypendialny „Moja Przyszłość”,  ma na celu udzielenie pomocy finansowej w okresie objętym programem adresatom programu (placówkom i rodzinom zastępczym), przeznaczonej na pokrycie kosztów zajęć przygotowawczych do egzaminów kończących dany etap edukacji lub rozpoczynających kolejny etap edukacji, rozwijających pasje i zainteresowania, pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych oraz rewalidacyjno-kompensacyjnych.

Dofinansowane wnioski

W 2017 roku priorytetem są inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponadstandardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). Program umożliwia sfinansowanie zajęć w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017. Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się przyznać dofinansowanie 93 z 293 przesłanych zgłoszeń  według poniższego zestawienia:
Moja Przyszłość 10 edycja- wyniki
Umowy o dofinansowanie zostaną wysłane w terminie od 20 do 24 lutego 2017r. Organizatorzy programu dziękują uczestnikom wszystkim za udział.

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Prządka tel.  508 106 152 e-mail: e.przadka@naszdom.org.pl

UWAGA!

Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami rachunkami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie).

W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!!

10. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Źródło pomocy finansowej

Źródłem Pomocy finansowej przyznawanej w Programie są środki otrzymane od Raiffeisen Bank Polska S.A., Fundacji Polish Childrens Rainbow z siedzibą w Kalifornii oraz z akcji „Góra Grosza 2016” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.

Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież przebywające w:

  • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 5 000 złotych, przy założeniu, że dofinansowanie na 1 dziecko nie przekracza 1000 złotych.

W przypadku korepetycji z zakresu wiedzy na poziomie szkoły podstawowej, dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 500 złotych.

Priorytety udzielanej pomocy

Wsparcie finansowego na zajęcia:

  • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
  • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,
  • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
  • rozwijające pasje i zainteresowania,
  • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjnych (tzw. korepetycje)

W 2017 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

Czas składania wniosków:

9 – 31 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

13 lutego 2017r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl
Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.
Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.
Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
z dopiskiem: Program Stypendialny

Koordynator:
Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

Dokumenty do pobrania

Moja Przyszłość 10 edycja- wyniki
Regulamin Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” – usamodzielniony wychowanek
Załącznik nr 3 – Raport cząstkowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 4 – Raport końcowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 5 – Podsumowanie wykorzystania stypendium „Moja Przyszłość” składający się z 3 elementów
Przykładowy wzór umowy o przekazaniu środków finansowych w ramach Programu
UMOWA ZLECENIE PRZYKŁAD

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies