Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Program stypendialny „Moja Przyszłość” – edycja 11

ilustracja kosmosu
Źródło: NASA w Flickr Commons, https://www.flickr.com/photos/nasacommons/

Informacje

DECYZJA KOMISJI KONKURSOWEJ PROGRAMU STYPENDIALNEGO „MOJA PRZYSZŁOŚĆ” 2017/2018

Do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” 2017/2018 wpłynęły 244 zgłoszenia z instytucjonalnej i rodzinnej formy opieki zastępczej. Łącznie wnioski opiewały na kwotę 756 631,90 zł, a opisane w nich działania miały na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego i zainteresowań 584 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 160 000 zł.

Wnioski nadesłane w terminie zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w składzie:
– Teresa Pawłowska – certyfikowana członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów, pedagog, wieloletnia i doświadczona nauczycielka szkoły ponadpodstawowej,
– Piotr Zabadała – Główny Księgowy Towarzystwa Nasz Dom,
– Elżbieta Prządka – koordynatorka Programu Stypendialnego Towarzystwa Nasz Dom.

Zgodnie z Regulaminem, Program Stypendialny „Moja Przyszłość”, ma na celu udzielenie pomocy finansowej w okresie objętym programem adresatom programu (placówkom i rodzinom zastępczym), przeznaczonej na pokrycie kosztów zajęć przygotowawczych do egzaminów kończących dany etap edukacji lub rozpoczynających kolejny etap edukacji, rozwijających pasje i zainteresowania, pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych oraz rewalidacyjno-kompensacyjnych.

W 2018 roku priorytetem są inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań).

Program umożliwia sfinansowanie zajęć w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Dziękujemy wszystkim za przesłanie zgłoszenia.

wyniki_konkurs Moja Przyszłość

 

Ponad 166 tysięcy bezpośrednio dla dzieci i młodzieży!
11. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Źródło pomocy finansowej:

Źródłem Pomocy finansowej przyznawanej w Programie są środki otrzymane od Raiffeisen Bank Polska S.A., Fundacji Polish Childrens Rainbow z siedzibą w Kalifornii oraz z akcji „Góra Grosza 2017” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w:

• rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
• usamodzielniona młodzież do lat 24.

Wysokość pomocy:

Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 10 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań. W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Priorytety udzielanej pomocy: wsparcie finansowe na zajęcia:

• przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
• przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,
• pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
• rozwijające pasje i zainteresowania,
• zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje)

W 2018 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań).

W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

Czas składania wniosków:

15 stycznia – 5 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

16 lutego 2018r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.
Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami rachunkami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie).
W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!!
Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.
Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:
Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
z dopiskiem: Program Stypendialny
Koordynator:
Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

Dokumenty do pobrania

Regulamin_ Fundusz Stypendialny
Załącznik nr 1_ Zgłoszenie do Programu Stypendialnego Moja Przyszłość
Załącznik nr 2_Raport cząstkowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 3_Raport końcowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 4_ Podsumowanie wykorzystania stypendium „Moja Przyszłość” składający się z 3 elementów
Przykładowy wzór umowy Programu Stypendialnego
Umowa zlecenie – przykład

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies