Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Ośrodek Port w Słupsku – program pilotażowy

baner

Oddział Towarzystwa Nasz Dom w Słupsku postanowił rozpocząć działalność na rzecz społeczności lokalnej – otworzyliśmy

Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT

Działalność Ośrodka koncentruje się wokół pomocy dzieciom i rodzinom przeżywającym kryzysy, problemy i trudności  wychowawcze. Nasze działania są adresowane bezpośrednio do dzieci i ich rodzin, ale również do specjalistów, którzy zajmują się szeroko rozumianym wsparciem (pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników socjalnych i asystentów rodzinnych, kuratorów).

Ośrodek prowadzi działalność terapeutyczną i edukacyjną, która oferowana jest bezpłatnie. Projekt finansowany jest ze środków akcji Góra Grosza.

Oferta

Szkolenia dla specjalistów

Celem szkoleń jest wsparcie specjalistów w ich pracy, podnoszenie ich kompetencji a także motywacji do pracy. Ponadto Ośrodek chce integrować środowisko specjalistów, stworzyć platformę do wymiany doświadczeń oraz interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów dzieci i ich rodzin.
Szkolenia będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu.

Grupy konsultacyjne dla specjalistów

Adresowane do: psychologów, pedagogów szkolnych, asystentów rodzin, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych
Grupa konsultacyjna to forma koleżeńskiej superwizji prowadzona przez dwóch moderatorów.
Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu po 2 godziny.

Konsultacje i terapia dla rodzin

Konsultacje i terapia dla rodzin będących w kryzysie, mających problemy z dziećmi, problemy małżeńskie oraz problemy indywidualne, które wpływają na całą rodzinę.

Warsztaty dla rodziców

Celem warsztatów jest wsparcie rodziców w pełnieniu ról rodzicielskich oraz nauka umiejętności wychowawczych.
Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny. Każdy warsztat liczył będzie 10 spotkań.

„Dobra miłość”-  warsztaty dla rodziców spodziewających się dziecka

Przygotowanie rodziców do pełnienia ról matki i ojca wydaje się być najlepszą profilaktyką problemów wychowawczych w późniejszym okresie oraz najlepszą profilaktyką problemów emocjonalnych dziecka.
Warsztat odbywać się będzie raz na 2 tygodnie przez 2 godziny. Każdy warsztat liczył będzie 10 spotkań.

Grupa wsparcia dla usamodzielnionych

Spotkanie dla osób, które usamodzielniły się w przeciągu ostatnich dwóch lat z pieczy zastępczej. Celem spotkań jest wsparcie byłych wychowanków placówek oraz rodzin zastępczych w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.
Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu przez 2 godziny dla 6-15 osób.

Klub Młodego Psychologa

Spotkania klubu przeznaczone są dla młodzieży ze szkół średnich, która interesuje się naukami społecznymi. Zajęcia mają na celu rozwój osobisty oraz zdobywanie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki nabywanie. Zajęcia będą się odbywały raz na 2 tygodnie przez 2 godziny dla 6-15 osób.

Szkolenia dla specjalistów

Zapraszamy na szkolenia dla specjalistów pracujących w obszarze wsparcia tj. pedagogów i psychologów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych i asystentów rodzin.

Celem szkoleń jest wsparcie specjalistów w ich pracy, podnoszenie ich kompetencji a także motywacji do pracy. Ponadto Ośrodek chce integrować środowisko specjalistów, stworzyć platformę do wymiany doświadczeń oraz interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów dzieci i ich rodzin.

Szkolenia będą odbywały się cyklicznie, 1 raz w miesiącu. Ich tematyka dostosowana będzie do potrzeb grupy i wyłoni się z przeprowadzonej analizy potrzeb.

Aktualnie zapraszamy na cykl trzech szkoleń pt. Oswoić konflikt organizowane w trzech grupach:

Grupa/termin 1 spotkanie 2 spotkanie 3 spotkanie
Grupa I 23 – 24.02.16r. 22 – 23.03.16r. 19 – 20.04.16r.
Grupa II 01 – 02.03.16r. 29 – 30.03. 16r. 26 – 27.04.16r.
Grupa III 08 – 09.03.16r. 05 – 06.04.16r. 10 – 11.05.16r.

Szkolenia odbywać się będą w godzinach 9.00 – 14.00. Każde szkolenie liczy 10 godz. Łącznie uczestnicy odbędą 30 godzin szkolenia pt. „Oswoić konflikt”. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Program szkolenia Oswoić konflikt

Grupy konsultacyjne dla specjalistów 

Kto pracuje z człowiekiem ten wiele razy napotyka na niewiadome…

Zapraszamy do uczestnictwa w Grupie konsultacyjnej dla specjalistów adresowanej do:

 • psychologów
 • pedagogów
 • asystentów rodzin
 • pracowników socjalnych
 • kuratorów sądowych

Grupa konsultacyjna to forma koleżeńskiej superwizji prowadzona przez dwóch moderatorów.

Superwizja jest ważnym narzędziem zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego specjalistów pracujących w obszarze pomocy ludziom.

Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań.

Superwizja stanowi cenną i uznaną formę koleżeńskiej współpracy i pomocy profesjonalistom chcącym być bardziej świadomymi i kompetentnymi.

Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu w godzinach 12.00 – 14.00.

Tworzymy 2 grupy konsultacyjne. I grupa rozpocznie spotkania 15.03.2016 r., II grupa – 16.03.2016 r.

Warsztaty dla rodziców

Rodzicu, jeśli chcesz:

 • prawidłowo kształtować swoje relacje z dzieckiem,
 • lepiej komunikować się ze swoim dzieckiem,
 • lepiej poznać jego potrzeby,
 • zdobyć umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych

Zapraszamy Cię do udziału w Warsztatach dla rodziców

Cele:

 • Wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych, wychowawczych,  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.
 • Zwiększenie umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Budowanie więzi rodzic– dziecko.
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi.
 • Refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi.
 • Wymiana doświadczeń.

Program warsztatów:

 • Granice w wychowaniu (co dobrego dla wychowawcy i dziecka wynika ze stawiania i egzekwowania granic?).
 • Uczucia (jak radzić sobie z trudnymi uczuciami dziecka).
 • Zachęcanie dziecka do współpracy (jak sprawić, żeby dziecko robiło to, czego się od niego oczekuje?).
 • Kary i konsekwencje w wychowaniu (stosować czy nie?).
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zachęcanie dziecka do samodzielności.
 • Role – wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania tych ról.
 • Pomocna pochwała i zachęta.

Warsztaty to cykl 10 spotkań.

Grupa wsparcia dla osób usamodzielnionych

Zapraszamy do uczestnictwa w Grupie wsparcia dla osób usamodzielnionych.

Jeśli opuściłeś placówkę lub rodzinę zastępczą,

Jeśli budujesz swoje nowe, samodzielne życie,

Jeśli czasami tracisz motywację, pewność siebie i nie wiesz jak rozwiązać swoje problemy i masz poczucie, że nikt cię nie rozumie…

Spotkaj się z osobami, które mają podobne problemy, które zrozumieją, co przeżywasz i z czym się borykasz, skorzystaj z grupy wsparcia.

Grupa wsparcia to regularne spotkania dla osób, które usamodzielniły się w przeciągu ostatnich dwóch lat z pieczy zastępczej. Celem spotkań jest wsparcie byłych wychowanków placówek oraz rodzin zastępczych w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Grupa to:

 • wzajemne dzielenie się członków grupy doświadczeniem w pokonywaniu problemów,
 • wzajemne wsparcie emocjonalne,
 • zwalczanie bezradności wobec problemu, własnej trudnej sytuacji życiowej itp. oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań,
 • budowanie siły, nadziei i wpływu na własne życie oraz poczucia własnej wartości uczestników,
 • pogłębianie wglądu we własne zasoby i zrozumienie własnych ograniczeń,
 • rozwijanie nowych formy radzenia sobie z problemami,
 • stworzenie nowych perspektyw,
 • dodawanie sobie wspólnie odwagi przy dochodzeniu swoich praw i realizowania własnych celów i marzeń.

Zespół

Agnieszka Kądziela – pedagog, trenerka umiejętności społecznych, coach

Od ponad 15 lat pracuję z ludźmi będącymi w kryzysie, zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą. Ukończyłam Pedagogikę na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Szkołę Trenerów „Metrum” w Warszawie, Akademię Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym w Warszawie oraz Mediacje rodzinne w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych w Warszawie. Pracowałam z dziećmi i ich opiekunami w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku. Od 10 lat prowadzę konsultacje indywidualne i zespołowe dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce. Brałam udział w kilkuletnim projekcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Reforma Systemu Pomocy Społecznej w Gruzji. Od 8 lat prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, pozytywnej dyscypliny, metodologii pracy socjalnej z rodziną i pracy indywidualnej z dzieckiem, szkoła rodziców i inne. Jestem w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Żaneta Paszkowska – psycholog, psychoterapeutka

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną i grupową. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalność – społeczna psychologia kliniczna), Szkołę Treningu Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, kurs Terapii Behawioralno-Poznawczej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie oraz szkolenie z coachingu w Erickson College International i Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywałam pracując w Szpitalu Psychiatrycznym gdzie zajmowałam się diagnozą oraz psychoterapią indywidualną i grupową oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. Pracowałam z dziećmi i ich opiekunami w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Ustce i Słupsku. Od 6 lat prowadzę gabinet pn. Self Pracownia Psychologiczna w Słupsku. Prowadzę również warsztaty psychologiczne m.in. komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, rozwój osobisty, szkoła rodziców i inne. Jestem w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Kontakt

Ośrodek Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT

ul. Świerkowa 12

76 – 200 Słupsk

Telefon: +48 501 038 560

E-mail: portosrodek@gmail.com

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies