Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Programy archiwalne

Najpierw Dziecko

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs „Najpierw Dziecko” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wyniki konkursu

Warszawa, 26 stycznia 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
OCENIAJĄCEJ WNIOSKI W RAMACH KONKURSU “NAJPIERW DZIECKO” 2015

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu grantowego „Najpierw Dziecko” 2015 do siedziby Towarzystwa Nasz Dom spłynęły 63 wnioski, w tym:

– 18 wniosków od osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze,

– 18 wniosków od dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,

– 10 wniosków od osób prowadzących niezawodowe rodziny zastępcze,

– 10 wniosków od osób prowadzących rodzinne domy dziecka,

– 4 wnioski od dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

– 3 wnioski od osób prowadzących zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze.

Łącznie wnioski opiewały na 265 357,00 zł, a opisane w nich działania miały na celu pomoc 295 dzieciom przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Jeden wniosek nie spełniał wymagań formalnych konkursu (brak rekomendacji i oryginałów wniosków), reszta (62 wnioski) zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w składzie:

– Alina Wasilewska –  Fundacja im. Stefana Batorego

– Joanna Luberadzka – Gruca – Fundacja Przyjaciółka

– Elżbieta Prządka – Towarzystwo Nasz Dom.

Każdy z członków Komisji dokonywał niezależnej oceny wniosków pod kątem:

– realizacji celu konkursu (od 0 do 3 punktów),

– uzasadnienia potrzeb (od 0 do 3 punktów),

– spójności i logiki działań (od 0 do 3 punktów),

– adekwatności działań do zamierzonego celu (od 0 do 3 punktów),

– realistyczności harmonogramu (od 0 do 3 punktów),

– adekwatności i uzasadnienia kwoty pomocy.

W oparciu o oceny Komisji Konkursowej stworzono ranking wniosków i podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia dla 62 wniosków na łączną kwotę 227 357,20 zł. W najbliższych dniach każdy z wnioskujących otrzyma e-mail z informacjami dotyczącymi umów i sposobów przekazania środków. Prosimy o cierpliwość i bieżące sprawdzanie skrzynek e-mail.

Źródło pomocy finansowej

Środki zebrane w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka zasilanego z ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” prowadzonej w szkołach i przedszkolach.

Adresaci konkursu

 1. Rodzinne formy opieki zastępczej: Niezawodowe Rodziny Zastępcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego;
 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć jeden wniosek.

Cele udzielanej pomocy

 1. podtrzymywanie kontaktów i więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
 2. pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty  u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);
 3. rozwój zainteresowań dzieci, udział w zajęciach dodatkowych.

Czas składania wniosków

09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila).

Wyniki konkursu

Do 18.01.2016 r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl. Każdy podmiot składający wniosek otrzyma także mailową informację nt. statusu swojego wniosku.

Przystąpienie do konkursu

 1. Wypełnienie i wysłanie wniosku mailowo na adres: sekretariat@naszdom.org.pl (tytuł maila „Najpierw Dziecko”);
 2. Uzyskanie rekomendacji Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR/MOPS/innych odnośnych władz;
 3. Przesłanie kompletu dokumentów (2 wydrukowanych egzemplarzy wniosku, rekomendacji i załączników) do Biura Towarzystwa Nasz Dom (al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 23 grudnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę umieścić dopisek: Najpierw Dziecko.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Najpierw Dziecko – regulamin

Najpierw Dziecko – wniosek

Najpierw Dziecko – wzór umowy

Najpierw Dziecko – wzór sprawozdania merytorycznego

Najpierw Dziecko – wzór sprawozdania finansowego

Najpierw Rodzina

Coroczny konkurs grantowy ogłaszany w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, którego adresatami są: rodzinne formy opieki zastępczej (Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego) oraz małe placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy/mieszkania do 14 dzieci; które mogą być częścią sieci autonomicznych mieszkań/domów, administrowanej przez centrum administracyjne).

Program „Najpierw  obejmuje 3 priorytety:

Priorytet I

Praca z Rodzinami Biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. działania na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego, organizacja spotkań rodzinnych, współpraca ze specjalistami w zakresie reintegracji rodziny itp.);

Priorytet II

Pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);

Priorytet III

Remont i/lub doposażenie w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci lub podniesienia standardu życia w Domu (o ile prowadzona jest praca z rodzinami dzieci – podejmowane są próby nawiązywania kontaktu z rodzinami, odbywają się regularne spotkania, etc).

Najpierw Rodzina – regulamin

Najpierw Rodzina 2015 – wzór sprawozdania merytorycznego

Najpierw Rodzina 2015 – wzór sprawozdania 

Wakacje Letnie 2016

Informacje

Warszawa, 21 czerwca 2016 r.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza wyniki konkursu grantowego „Wakacje letnie 2016” skierowanego do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej.

Środki finansowe pochodzą z Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.
Do konkursu wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej 10 wniosków zostało odrzuconych jako niespełniające wymogów zawartych w Regulaminie konkursu.

Dofinansowane uzyskało 47 wniosków na łączną kwotę 49 750 zł. Dzięki uzyskanej pomocy na wakacje wyjedzie 153 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

 

Źródło pomocy finansowej:

Środki zebrane w ramach akcji Góra Grosza 2015 prowadzonej w szkołach i przedszkolach.

Adresaci konkursu:

 1. rodzinne formy opieki zastępczej
 2. placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 1000 złotych. Każdy adresat może złożyć 1 wniosek.

Priorytety udzielanej pomocy:

Wyjazd wakacyjny dla dzieci

Czas składania wniosków:

16 maja – 7 czerwca 2016 (decyduje data stempla pocztowego)

Wyniki konkursu:

21 czerwca 2016 – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.naszdom.org.pl

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.

Zachęcamy do składania wniosków konkursowych.

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34

01-830 Warszawa

z dopiskiem: „Wakacje letnie 2016”

Dokumenty do pobrania

Regulamin Wakacje letnie1

wniosek_GG wakacje1

Wakacje_Letnie-wzór-sprawozdania-merytorycznego

Wakacje_Letnie-wzór-sprawozdania-finansowego

Moja Przyszłość 2017

Decyzja komisji konkursowej Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” 2016/2017

Podsumowanie Programu

Do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” 2016/2017 spłynęło 293 zgłoszeń  z instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej. Łącznie wnioski opiewały na kwotę 539 960,80 zł, a opisane w nich działania miały na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego i zainteresowań 716 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.
Wnioski nadesłane w terminie  zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w składzie:
– Teresa Pawłowska – wieloletnia i doświadczona nauczycielka szkoły ponadpodstawowej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów,
– Robert Barański –  Dyrektor Biura Towarzystwa Nasz Dom,
– Elżbieta Prządka – koordynatorka  Programu Stypendialnego Towarzystwa Nasz Dom

Zgodnie z Regulaminem, Program Stypendialny „Moja Przyszłość”,  ma na celu udzielenie pomocy finansowej w okresie objętym programem adresatom programu (placówkom i rodzinom zastępczym), przeznaczonej na pokrycie kosztów zajęć przygotowawczych do egzaminów kończących dany etap edukacji lub rozpoczynających kolejny etap edukacji, rozwijających pasje i zainteresowania, pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych oraz rewalidacyjno-kompensacyjnych.

Dofinansowane wnioski

W 2017 roku priorytetem są inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponadstandardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). Program umożliwia sfinansowanie zajęć w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017. Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się przyznać dofinansowanie 93 z 293 przesłanych zgłoszeń  według poniższego zestawienia:
Moja Przyszłość 10 edycja- wyniki
Umowy o dofinansowanie zostaną wysłane w terminie od 20 do 24 lutego 2017r. Organizatorzy programu dziękują uczestnikom wszystkim za udział.

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Prządka tel.  508 106 152 e-mail: e.przadka@naszdom.org.pl

10. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program  Stypendialny  skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Źródło pomocy finansowej

Źródłem Pomocy finansowej przyznawanej w Programie są środki otrzymane od Raiffeisen Bank Polska S.A., Fundacji Polish Childrens Rainbow z siedzibą w Kalifornii oraz z akcji „Góra Grosza 2016” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.

Adresaci konkursu

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież przebywające w:

 • rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 5 000 złotych, przy założeniu, że dofinansowanie na 1 dziecko nie przekracza 1000 złotych.

W przypadku korepetycji z zakresu wiedzy na poziomie szkoły podstawowej, dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 500 złotych.

Priorytety udzielanej pomocy

Wsparcie finansowego na zajęcia:

 • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
 • przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,
 • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
 • rozwijające pasje i zainteresowania,
 • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjnych (tzw. korepetycje)

W 2017 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań). W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

Czas składania wniosków:

9 – 31 stycznia 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

13 lutego 2017r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl
Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.
Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.
Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
z dopiskiem: Program Stypendialny

Koordynator:
Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

Dokumenty do pobrania

Moja Przyszłość 10 edycja- wyniki
Regulamin Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 2 – Zgłoszenie do Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” – usamodzielniony wychowanek
Załącznik nr 3 – Raport cząstkowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 4 – Raport końcowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 5 – Podsumowanie wykorzystania stypendium „Moja Przyszłość” składający się z 3 elementów
Przykładowy wzór umowy o przekazaniu środków finansowych w ramach Programu
UMOWA ZLECENIE PRZYKŁAD

Moja Przyszłość 2016

Dzięki wieloletniej współpracy z Raiffeisen Polbank mamy przyjemność po raz dziewiąty zaprosić Państwa do udziału w Programie Stypendialnym „Moja Przyszłość”.

Decyzję komisji o udzielonych stypendiach edycji 2015/2016 znajdą Państwo tutaj.

Do tej pory przyznaliśmy 1168 stypendiów na łączną kwotę prawie miliona złotych i mamy nadzieję wciąż tę liczbę powiększać.

Program adresujemy do dzieci i młodzieży przebywających w domach dla dzieci, domach dziecka i rodzinnych domach dziecka (oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) w wieku 10-24 lat. Uczestnikiem Programu może być każdy z Państwa wychowanków, który niezależnie od osiąganych dotychczas wyników szkolnych, chce się rozwijać, dokształcać, wejść na następny etap edukacji (gimnazjum, liceum lub szkoła policealna, studia) czy wziąć udział w kursie przygotowującym do wykonywania zawodu. Liczba osób zgłoszonych z danej placówki do stypendium jest nieograniczona.

W tym roku wprowadzamy nowe, prostsze zasady aplikowania, dlatego prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem.

Każda placówka opiekuńczo-wychowawcza czy rodzinny dom dziecka, którzy chcą przystąpić do Programu wypełniają tylko jedno zbiorcze zgłoszenie, a następnie, jeżeli Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu pomocy finansowej, podpisywana będzie jedna zbiorcza umowa.

Naszym celem jest wsparcie każdego dziecka, które tego potrzebuje stąd decyzja o ułatwieniu dostępu dzieciom do pomocy stypendialnej, także tym, które trafiają do pieczy zastępczej w trakcie trwania semestru. Jesteśmy przekonani, że opiekunowie bezpośredni najlepiej znają potrzeby dzieci i to im zostawiamy decyzję o wyborze stypendystów. Jednocześnie traktujemy dzieci poważnie, więc zalecamy podpisywanie indywidualnych umów czy kontraktów ze stypendystami oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji z realizacji Stypendiów, do której pozostawiamy sobie prawo wglądu w dowolnym momencie trwania Programu. Duży nacisk będziemy kłaść na rzetelne rozliczenie się z realizacji Programu zarówno finansowe jak i merytoryczne (indywidulane sprawozdania stypendystów). Mamy nadzieję, że taka formuła pozytywnie wpłynie na motywację dzieci i opiekunów.

W ramach Programu udzielamy wsparcia finansowego na zajęcia:

 • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
 • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
 • rozwijające pasje i zainteresowania,
 • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje).

W przypadku zainteresowania Programem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i instrukcją wypełniani wniosku (kolejna zakładka w Formularzu Zgłoszeniowym)oraz przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego drogą elektroniczną (w wersji edytowalnej formularza Excel) na adres: sekretariat@naszdom.org.pl, w mailu o tytule „Moja Przyszłość”.

Prosimy także o przesłanie Formularza Zgłoszeniowego do dnia 11 stycznia 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego; zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę) na adres:

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34

01-830 Warszawa

z dopiskiem „Moja Przyszłość”.

Wypłaty stypendiów obejmują okres od dnia określonego w umowie i będą realizowane w postaci przelewu na konto placówki.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” spotka się z zainteresowaniem ze strony Państwa podopiecznych, a jej rezultaty przyniosą wiele korzyści.

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Prządka, e-mail: e.przadka@naszdom.org.pl; tel.: 508 106 152

decyzja komisji Fundusz Stypendialny

MP2016_regulamin

MP2016_zgłoszenie

umowa_2016_wzór

MP2016_raport_cząstkowy_wzór

MP2016_raport_końcowy_wzór

MP2016_podsumowanie

MP2016_zgłoszenie_usamodzielniony

MP2016_raport_końcowy_wzór.xls

Czas na Remont 2016

Wyniki konkursu „Góra Grosza – Czas na remont 2016”

Warszawa, 8 lipca 2016 r.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza wyniki konkursu „Góra Grosza – Czas na remont 2016” skierowanego do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej.

Środki finansowe pochodzą z Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka, zasilanego
z Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Góra Grosza” prowadzonej w szkołach i przedszkolach.

W wyniku oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową w składzie: Jolanta Jabłońska, Joanna Oracz-Mostek, Uljana Dołyniak, Elżbieta Prządka, dofinansowane uzyskało 213 wniosków na łączną kwotę 500 000 zł.

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków, które zostały poddane ocenom: formalnej i merytorycznej nie udzielamy telefonicznie informacji dotyczących oceny projektów.

Wszelkie pytania związane z wynikami oceny prosimy kierować do nas jedynie w formach:

 • wiadomości elektronicznej na adres: sekretariat@naszdom.org.pl lub
 • pisemnej na adres: Towarzystwo Nasz Dom, Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa.

W terminie do 14 dni od otrzymania wiadomości udzielimy Państwu pisemnej odpowiedzi.

Organizatorzy dziękują wszystkim Uczestnikom za udział w Konkursie.

Drodzy Uczestnicy,

W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie naszym konkursem „Góra Grosza – Czas na remont 2016” zdecydowaliśmy się powiększyć pulę środków finansowych przeznaczonych na wsparcie projektów ze 150 tys. zł na 500 tys. zł. Decyzja znacznie poszerzy liczbę beneficjentów, którzy otrzymają od nas dofinansowanie.

W związku z powyższym wyniki oceny wniosków konkursowych zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej dnia 8 lipca 2016 r.

150 tysięcy dla Rodzin!

KONKURS GRANTOWY TOWARZYSTWA NASZ DOM CZAS NA REMONT 2016

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.

Źródło pomocy finansowej:

Środki zebrane w ramach akcji Góra Grosza 2015 prowadzonej w szkołach i przedszkolach.

Adresaci konkursu:

 • rodzinne formy opieki zastępczej;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 3 000 złotych. Każdy adresat może złożyć 1 wniosek.

Priorytety udzielanej pomocy:

Remont i/lub doposażenie w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci lub podniesienie standardu życia dzieci.

Czas składania wniosków:

25 kwietnia – 25 maja 2016 (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

27 czerwca 2016 – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl
Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.

Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa

z dopiskiem: „Czas na Remont 2016”

Koordynator:

Natalia Lente, 502 666 941 lub funduszkorczaka@naszdom.org.pl

Dokumenty do pobrania

Jak_poprawnie_wypełnić_sprawozdanie

Konkurs remonty_wniosek_GG czas na remont

Konkurs remonty_regulamin

Konkurs remonty_sprawozdanie merytoryczne

Konkurs remonty_sprawozdanie finansowe

Ferie Zimowe 2017

Informacje

WYNIKI PROGRAMU GRANTOWEGO FERIE ZIMOWE 2017

Warszawa, 5 stycznia 2017 r.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza wyniki programu grantowego Ferie Zimowe 2017 skierowanego do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej. Program finansowany jest ze środków zebranych w ramach ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”.

Do konkursu wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej 2 wnioski zostały odrzucone jako niespełniające wymogów zawartych w Regulaminie programu.

Pomoc finansową w ramach programu grantowego Ferie Zimowe 2017 otrzymają:

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego „Nasz Nowy Dom” w Ruszkowie
 2. Magdalena K.-K. i Krzysztof K. – Zawodowa Rodzina Zastępcza w Zawierzbiu
 3. Beata i Marcin S. – Zawodowa Specjalistyczna Rodzina Zastępcza w Turowie
 4. Aleksandra i Paweł Z. – Zawodowa Rodzina Zastępcza w Imielinie
 5. Przemysław D. – Rodzinny Dom Dziecka w Nakle nad Notecią
 6. Marta i Jarosław O. – Zawodowa Rodzina Zastępcza w Nowym Aleksandrowie
 7. Edyta M. – Zawodowa Rodzina Zastępcza w Warszawie
 8. Jolanta i Bartosz U. – Niezawodowa Rodzina Zastępcza w Legnicy
 9. Iwona i Zenon K. – Spokrewniona Rodzina Zastępcza w Lublinie
 10. Katarzyna J. – Zawodowa Rodzina Zastępcza w Lisowie
 11. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile
 12. Renata i Marek K. – Spokrewniona Rodzina Zastępcza w Lublinie
 13. Joanna M. – Niezawodowa Rodzina Zastępcza z Radomii
 14. Jolanta M. – Rodzinny Dom Dziecka w Łodzi
 15. Eunika i Dawid G. – Zawodowa Rodzina Zastępcza w Łodzi
 16. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego „Nowy Start” w Ruszkowie
 17. Rodzinna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Rodzinny Dom Serca” w Subkowach
 18. Dom dla Dzieci w Bielkówku
 19. Małgorzata i Jan O. – Zawodowa Specjalistyczna Rodzina Zastępcza w Bielsku-Białej
 20. Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Poroszewicach
 21. Dom dla Dzieci w Pogórzu
 22. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
 23. Marzena i Jan M. – Niezawodowa Rodzina Zastępcza w Łodzi
 24. „Dom nad Jarem” w Gdańsku
 25. „Dom pod Irysami” w Gdańsku

W najbliższych dniach do wszystkich laureatów programu przesłane zostaną umowy o dofinansowanie.

Organizatorzy programu dziękują uczestnikom wszystkim za udział.

Osoba do kontaktu:

Natalia Lente: tel. 502-666-941 e-mail: funduszkorczaka@naszdom.org.pl

PROGRAM GRANTOWY TOWARZYSTWA NASZ DOM – FERIE ZIMOWE 2017

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza program grantowy Ferie Zimowe 2017 skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Program grantowy Ferie Zimowe 2017 ma na celu dofinansowanie wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci, które nie mają możliwości wyjazdu w czasie ferii zimowych poza miejsce zamieszkania.

Źródło pomocy finansowej:

Środki zebrane w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka, zasilanego z akcji „Góra Grosza 2016” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 50 000 zł.

Adresaci konkursu:

 • rodzinne formy opieki zastępczej: spokrewnione rodziny zastępcze, niezawodowe rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze, zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinne domy dziecka;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego;
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 1 000 złotych. Każdy Dom może złożyć 1 wniosek.

Priorytety udzielanej pomocy:

Wyjazd wypoczynkowy dla dzieci.

Czas składania wniosków:

9 – 31 grudnia 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenie zawiera:

 1. a) jeden wniosek wypełniony i podpisany przez osobę/osoby prowadzące Dom oraz zatwierdzony przez właściwego Organizatora Pieczy Zastępczej (PCPR /MOPS/MOPR);
 2. b) dokument zawierający informację o ofercie organizatora pobytu wakacyjnego wraz z pełną ceną za pobyt.

Wyniki konkursu:

5 stycznia 2017 roku – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl
Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.

Zapraszamy do składania wniosków konkursowych. Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa

z dopiskiem: Ferie Zimowe 2017

Koordynator:

Natalia Lente, 22 834 60 53 lub sekretariat@naszdom.org.pl

Dokumenty do pobrania

Ferie Zimowe 2017 – wniosek

Ferie Zimowe 2017 – regulamin

Ferie_Zimowe-wzór-sprawozdania-merytorycznego

Ferie_Zimowe_wzór-sprawozdania-finansowego

Kierunek Samodzielność – 1 edycja

Informacje

DECYZJA KOMISJI KONKURSOWEJ
PROGRAMU „KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ” 2016/2017

Program „Kierunek Samodzielność” realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany jest do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających  zrealizować plany zawodowe.

Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony wychowawców, zostały nagrodzone kursami zawodowymi, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.

W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacji do Programu  „Kierunek Samodzielność” do siedziby Towarzystwa Nasz Dom spłynęło 19 wniosków, w tym 7 wniosków od osób prowadzących rodzinne domy dziecka i 12 wniosków z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu instytucjonalnego.

Łącznie wnioski opiewały na kwotę 37 759,00 zł, a opisane w nich działania miały na celu wsparcie rozwoju zawodowego  19 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Tegoroczny budżet Programu Stypendialnego wynosi 20 000,00 zł, w tym:

– 10 000,00 zł darowizna DPD Polska Sp. z o.o.,

– 10 000,00 zł środki z Funduszu im. Janusza Korczaka (pochodzące z Góry Grosza).

Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w składzie:

– Małgorzata Maj – DPD Polska Sp . z o.o.

– Robert Barański – Towarzystwo Nasz Dom

– Elżbieta Prządka – Towarzystwo Nasz Dom.

Podczas oceny brano pod uwagę (zgodnie z zapisami Regulaminu) opis potrzeby, argumentację podjęcia określonych działań, wybrania określonych zajęć oraz zasadność proponowanej kwoty.

Komisja przede wszystkim  koncentrowała się na wnioskach dotyczących przygotowania do zawodu.

Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się przyznać dofinansowanie 4 z 19 zgłoszonych placówek, według poniższego zestawienia:

L.p. Nazwa Miasto
1. Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom

(podopieczna W.K.)

Mrągowo
2. Dom Integracyjno-Rodzinny placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom na Jaśkowej”

(podopieczny K.R)

Gdańsk
3. Rodzinny Dom Dziecka

(podopieczny Ł.R)

Ruda Śląska
4. Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim

(podopieczna A.Sz)

Starachowice

Z każdym uczestnikiem zostanie podpisana umowa. Oprócz pomocy finansowej na rozwój zawodowy wybrany przez samych zainteresowanych, podopieczni Programu „Kierunek Samodzielność” będą brać udział w warsztatach tematycznych i sesjach coachingowych prowadzonych przez ekspertów z zewnątrz.

Każdego uczestnika będziemy wspierać na każdym etapie.

Wszystkim, którzy nadesłali swoje zgłoszenia, bardzo dziękujemy.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

Kierunek Samodzielność plakat

Dokumenty do pobrania

Kierunek_samodzielność_informacja prasowa DPD

Regulamin Programu Kierunek Samodzielność

Kierunek Samodzielność_pismo przewodnie

Kierunek Samodzielność_zgłoszenie

Kierunek Samodzielność_tabela zgłoszeń

Kierunek Samodzielność_plan

Kierunek Samodzielność_oświadczenie

Kierunek Samodzielność_plakat