Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Programy archiwalne

Najpierw Dziecko

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs „Najpierw Dziecko” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wyniki konkursu

Warszawa, 26 stycznia 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
OCENIAJĄCEJ WNIOSKI W RAMACH KONKURSU “NAJPIERW DZIECKO” 2015

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu grantowego „Najpierw Dziecko” 2015 do siedziby Towarzystwa Nasz Dom spłynęły 63 wnioski, w tym:

– 18 wniosków od osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze,

– 18 wniosków od dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,

– 10 wniosków od osób prowadzących niezawodowe rodziny zastępcze,

– 10 wniosków od osób prowadzących rodzinne domy dziecka,

– 4 wnioski od dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,

– 3 wnioski od osób prowadzących zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze.

Łącznie wnioski opiewały na 265 357,00 zł, a opisane w nich działania miały na celu pomoc 295 dzieciom przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Jeden wniosek nie spełniał wymagań formalnych konkursu (brak rekomendacji i oryginałów wniosków), reszta (62 wnioski) zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową w składzie:

– Alina Wasilewska –  Fundacja im. Stefana Batorego

– Joanna Luberadzka – Gruca – Fundacja Przyjaciółka

– Elżbieta Prządka – Towarzystwo Nasz Dom.

Każdy z członków Komisji dokonywał niezależnej oceny wniosków pod kątem:

– realizacji celu konkursu (od 0 do 3 punktów),

– uzasadnienia potrzeb (od 0 do 3 punktów),

– spójności i logiki działań (od 0 do 3 punktów),

– adekwatności działań do zamierzonego celu (od 0 do 3 punktów),

– realistyczności harmonogramu (od 0 do 3 punktów),

– adekwatności i uzasadnienia kwoty pomocy.

W oparciu o oceny Komisji Konkursowej stworzono ranking wniosków i podjęto decyzję o przyznaniu wsparcia dla 62 wniosków na łączną kwotę 227 357,20 zł. W najbliższych dniach każdy z wnioskujących otrzyma e-mail z informacjami dotyczącymi umów i sposobów przekazania środków. Prosimy o cierpliwość i bieżące sprawdzanie skrzynek e-mail.

Źródło pomocy finansowej

Środki zebrane w ramach Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka zasilanego z ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” prowadzonej w szkołach i przedszkolach.

Adresaci konkursu

 1. Rodzinne formy opieki zastępczej: Niezawodowe Rodziny Zastępcze, Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego;
 2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach wniosku wynosi 5 000 złotych. Każdy adresat może złożyć jeden wniosek.

Cele udzielanej pomocy

 1. podtrzymywanie kontaktów i więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
 2. pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty  u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);
 3. rozwój zainteresowań dzieci, udział w zajęciach dodatkowych.

Czas składania wniosków

09.11. – 23.12.2015 r. (decyduje data stempla pocztowego i data wysłania maila).

Wyniki konkursu

Do 18.01.2016 r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl. Każdy podmiot składający wniosek otrzyma także mailową informację nt. statusu swojego wniosku.

Przystąpienie do konkursu

 1. Wypełnienie i wysłanie wniosku mailowo na adres: sekretariat@naszdom.org.pl (tytuł maila „Najpierw Dziecko”);
 2. Uzyskanie rekomendacji Organizatora Pieczy Zastępczej/PCPR/MOPS/innych odnośnych władz;
 3. Przesłanie kompletu dokumentów (2 wydrukowanych egzemplarzy wniosku, rekomendacji i załączników) do Biura Towarzystwa Nasz Dom (al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 23 grudnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę umieścić dopisek: Najpierw Dziecko.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu oraz załącznikach do regulaminu. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami. Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Najpierw Dziecko – regulamin

Najpierw Dziecko – wniosek

Najpierw Dziecko – wzór umowy

Najpierw Dziecko – wzór sprawozdania merytorycznego

Najpierw Dziecko – wzór sprawozdania finansowego

Najpierw Rodzina

Coroczny konkurs grantowy ogłaszany w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, którego adresatami są: rodzinne formy opieki zastępczej (Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu rodzinnego) oraz małe placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy/mieszkania do 14 dzieci; które mogą być częścią sieci autonomicznych mieszkań/domów, administrowanej przez centrum administracyjne).

Program „Najpierw  obejmuje 3 priorytety:

Priorytet I

Praca z Rodzinami Biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. działania na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego, organizacja spotkań rodzinnych, współpraca ze specjalistami w zakresie reintegracji rodziny itp.);

Priorytet II

Pomoc specjalistyczna dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (np. wizyty u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne itp.);

Priorytet III

Remont i/lub doposażenie w celu utworzenia nowych miejsc dla dzieci lub podniesienia standardu życia w Domu (o ile prowadzona jest praca z rodzinami dzieci – podejmowane są próby nawiązywania kontaktu z rodzinami, odbywają się regularne spotkania, etc).

Najpierw Rodzina – regulamin

Najpierw Rodzina 2015 – wzór sprawozdania merytorycznego

Najpierw Rodzina 2015 – wzór sprawozdania 

Wakacje Letnie 2016

Informacje

Warszawa, 21 czerwca 2016 r.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza wyniki konkursu grantowego „Wakacje letnie 2016” skierowanego do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej.

Środki finansowe pochodzą z Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.
Do konkursu wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie. W wyniku oceny formalnej 10 wniosków zostało odrzuconych jako niespełniające wymogów zawartych w Regulaminie konkursu.

Dofinansowane uzyskało 47 wniosków na łączną kwotę 49 750 zł. Dzięki uzyskanej pomocy na wakacje wyjedzie 153 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

 

Źródło pomocy finansowej:

Środki zebrane w ramach akcji Góra Grosza 2015 prowadzonej w szkołach i przedszkolach.

Adresaci konkursu:

 1. rodzinne formy opieki zastępczej
 2. placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 1000 złotych. Każdy adresat może złożyć 1 wniosek.

Priorytety udzielanej pomocy:

Wyjazd wakacyjny dla dzieci

Czas składania wniosków:

16 maja – 7 czerwca 2016 (decyduje data stempla pocztowego)

Wyniki konkursu:

21 czerwca 2016 – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.naszdom.org.pl

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.

Zachęcamy do składania wniosków konkursowych.

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34

01-830 Warszawa

z dopiskiem: „Wakacje letnie 2016”

Dokumenty do pobrania

Regulamin Wakacje letnie1

wniosek_GG wakacje1

Wakacje_Letnie-wzór-sprawozdania-merytorycznego

Wakacje_Letnie-wzór-sprawozdania-finansowego

Moja Przyszłość 2016

Dzięki wieloletniej współpracy z Raiffeisen Polbank mamy przyjemność po raz dziewiąty zaprosić Państwa do udziału w Programie Stypendialnym „Moja Przyszłość”.

Decyzję komisji o udzielonych stypendiach edycji 2015/2016 znajdą Państwo tutaj.

Do tej pory przyznaliśmy 1168 stypendiów na łączną kwotę prawie miliona złotych i mamy nadzieję wciąż tę liczbę powiększać.

Program adresujemy do dzieci i młodzieży przebywających w domach dla dzieci, domach dziecka i rodzinnych domach dziecka (oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) w wieku 10-24 lat. Uczestnikiem Programu może być każdy z Państwa wychowanków, który niezależnie od osiąganych dotychczas wyników szkolnych, chce się rozwijać, dokształcać, wejść na następny etap edukacji (gimnazjum, liceum lub szkoła policealna, studia) czy wziąć udział w kursie przygotowującym do wykonywania zawodu. Liczba osób zgłoszonych z danej placówki do stypendium jest nieograniczona.

W tym roku wprowadzamy nowe, prostsze zasady aplikowania, dlatego prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem.

Każda placówka opiekuńczo-wychowawcza czy rodzinny dom dziecka, którzy chcą przystąpić do Programu wypełniają tylko jedno zbiorcze zgłoszenie, a następnie, jeżeli Komisja Konkursowa podejmie decyzje o przyznaniu pomocy finansowej, podpisywana będzie jedna zbiorcza umowa.

Naszym celem jest wsparcie każdego dziecka, które tego potrzebuje stąd decyzja o ułatwieniu dostępu dzieciom do pomocy stypendialnej, także tym, które trafiają do pieczy zastępczej w trakcie trwania semestru. Jesteśmy przekonani, że opiekunowie bezpośredni najlepiej znają potrzeby dzieci i to im zostawiamy decyzję o wyborze stypendystów. Jednocześnie traktujemy dzieci poważnie, więc zalecamy podpisywanie indywidualnych umów czy kontraktów ze stypendystami oraz prowadzenie bieżącej dokumentacji z realizacji Stypendiów, do której pozostawiamy sobie prawo wglądu w dowolnym momencie trwania Programu. Duży nacisk będziemy kłaść na rzetelne rozliczenie się z realizacji Programu zarówno finansowe jak i merytoryczne (indywidulane sprawozdania stypendystów). Mamy nadzieję, że taka formuła pozytywnie wpłynie na motywację dzieci i opiekunów.

W ramach Programu udzielamy wsparcia finansowego na zajęcia:

 • przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
 • pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
 • rozwijające pasje i zainteresowania,
 • zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje).

W przypadku zainteresowania Programem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i instrukcją wypełniani wniosku (kolejna zakładka w Formularzu Zgłoszeniowym)oraz przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego drogą elektroniczną (w wersji edytowalnej formularza Excel) na adres: sekretariat@naszdom.org.pl, w mailu o tytule „Moja Przyszłość”.

Prosimy także o przesłanie Formularza Zgłoszeniowego do dnia 11 stycznia 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego; zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę) na adres:

Towarzystwo Nasz Dom

Al. Zjednoczenia 34

01-830 Warszawa

z dopiskiem „Moja Przyszłość”.

Wypłaty stypendiów obejmują okres od dnia określonego w umowie i będą realizowane w postaci przelewu na konto placówki.

Mamy nadzieję, że kolejna edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość” spotka się z zainteresowaniem ze strony Państwa podopiecznych, a jej rezultaty przyniosą wiele korzyści.

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Prządka, e-mail: e.przadka@naszdom.org.pl; tel.: 508 106 152

decyzja komisji Fundusz Stypendialny

MP2016_regulamin

MP2016_zgłoszenie

umowa_2016_wzór

MP2016_raport_cząstkowy_wzór

MP2016_raport_końcowy_wzór

MP2016_podsumowanie

MP2016_zgłoszenie_usamodzielniony

MP2016_raport_końcowy_wzór.xls

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies