Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Programy archiwalne

WAKACJE LETNIE 2018

WYNIKI KONKURSU „WAKACJE LETNIE 2018”

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.
Towarzystwo Nasz Dom ogłasza wyniki konkursu grantowego „Wakacje letnie 2018” skierowanego do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej. Środki finansowe konkursu pochodzą z Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Do konkursu wpłynęło 200 wniosków o dofinansowanie.
W wyniku oceny formalnej (m.in. komplet wymaganych podpisów i parafek, załączona oferta wyjazdu) oraz oceny merytorycznej (m.in. analiza oferty wyjazdu i poprawność kosztów) uwzględniając kolejność nadesłanych wniosków dofinansowanie uzyskały 54 wnioski na łączną kwotę 50 666 zł.

Pomoc finansową w ramach konkursu grantowego „Wakacje letnie 2018” otrzymają:

1. Anna i Tomasz K. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. śląskie – 2 dzieci
2. Bożena B. – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, woj. warmińsko-mazurskie – 2 dzieci
3. Urszula G. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona – woj. warmińsko-mazurskie – 1 dziecko
4. Agnieszka W. – Rodzina Zastępcza Niezawodowa, woj. warmińsko-mazurskie – 1 dziecko
5. Sławomir P. – Dom Rodzinny Nr. 1, woj. lubelskie – 2 dzieci
6. Iwona i Norbert P. – Rodzina Zastępcza Niezawodowa, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
7. Anna i Zbigniew K. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. mazowieckie – 2 dzieci
8. Marta i Krzysztof W. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. warmińsko-mazurskie – 1 dziecko
9. Andrzej Sz. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. śląskie, 1 dziecko
10. Małgorzata S. – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu Rodzinnego, woj. mazowieckie, 1 dziecko
11. Urszula Cz. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
12. Joanna i Grzegorz L. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 1 dziecko
13. Anita B. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 1 dziecko
14. Anna L. – Rodzina Zastępcza Zawodowa, woj. śląskie – 2 dzieci
15. Daniela G.G. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
16. Arleta K. – Rodzina Zastępcza Zawodowa, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
17. Krystian i Elżbieta Ł. – Mieszkanie dla Usamodzielnionych, woj. mazowieckie – 1 dziecko
18. Sebastian i Emilia P.B. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. warmińsko-mazurskie – 2 dzieci
19. Anna i Edward R. – Rodzina Zastępcza Zawodowa, woj. zachodniopomorskie – 2 dzieci
20. Roman J. – Rodzina Zastępcza Zawodowa, woj. warmińsko-mazurskie – 2 dzieci
21. Elżbieta K. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. lubelskie – 1 dziecko
22. Lidia L., Rodzinny Dom Dziecka, woj. dolnośląskie – 2 dzieci
23. Ewa A. – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, woj. warmińsko-mazurskie – 2 dzieci
24. Elżbieta i Jerzy K. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, mazowieckie -1 dziecko
25. Michał i Beata K. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. zachodniopomorskie – 2 dzieci
26. Krystyna i Stefan K. – Rodzina Zastępcza Spokrewniona, woj. wielkopolskie, -1 dziecko
27. Bożena N. – Rodzina Zastępcza Specjalistyczna, woj. łódzkie – 2 dzieci
28. Violetta Ch. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. łódzkie – 2 dzieci
29. Iwona i Rafał Z. – Rodzina Zastępcza Niezawodowa, woj. małopolskie – 2 dzieci
30. Jadwiga B. – Dom Dziecka, woj. mazowieckie – 2 dzieci
31. Katarzyna K. – Rodzina Zastępcza Niezawodowa – woj. dolnośląskie – 2 dzieci
32. Beata W.G. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. pomorskie – 2 dzieci
33. Alina G. – Rodzinny Dom Dziecka, woj. pomorskie – 1 dziecko

W najbliższych dniach do wszystkich laureatów konkursu przesłane zostaną umowy o udzieleniu pomocy finansowej. Po odesłaniu podpisanej umowy, pieniądze zostaną przelane na wskazane w umowie konto bankowe.
Ewentualne pytania prosimy zadawać droga mailową na adres: konkurs@naszdom.org.pl

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za udział.

Program grantowy Wakacje Letnie 2018 skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Program grantowy Wakacje Letnie 2018 ma na celu dofinansowanie wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci, które nie mają innej możliwości wyjazdu w czasie wakacji letnich poza miejsce zamieszkania.

Źródło pomocy finansowej:

Środki zebrane w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, zasilanego z akcji „Góra Grosza 2017” prowadzonej w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych w całej Polsce.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 50 000 zł.

Adresaci konkursu:

• rodzinne formy opieki zastępczej: spokrewnione rodziny zastępcze, niezawodowe rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze, zawodowe specjalistyczne rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinne domy dziecka;
• placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego;
• placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego.

Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi 1 000 złotych. Każdy Dom może złożyć maksymalnie 2 wnioski (dla 2 dzieci).
Priorytety udzielanej pomocy:
Wyjazd wypoczynkowy dla dzieci.

Czas składania wniosków:

Do 31 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenie zawiera:

a) maksymalnie dwa wnioski wypełnione i podpisane przez osobę/osoby prowadzące Dom oraz zatwierdzony przez właściwego Organizatora Pieczy Zastępczej (PCPR /MOPS/MOPR) (wymagane parafki na każdej stronie wniosku);
b) dokument zawierający informację o ofercie organizatora pobytu wakacyjnego wraz z pełną ceną za pobyt.
UWAGA! Wnioski niezawierające oferty organizatora zostaną odrzucone z powodów formalnych!

Wyniki konkursu:

5 czerwca 2018 roku – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl
Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu.

Wnioski należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:
Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
z dopiskiem: Wakacje Letnie 2018

Mail do kontaktu:
konkurs@naszdom.org.pl

Wakacje letnie 2018 wniosek
Wakacje letnie 2018 regulamin
Sprawozdanie.Wakacje.2018

 

KONKURS PLASTYCZNY NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

Towarzystwo Nasz Dom zaprasza wszystkie dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie Polski do udziału w wyjątkowym projekcie „Sztafety Pokoleń” na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt jest organizowany przez Fundację Red is Bad z Warszawy we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom.

Projekt„Sztafeta Pokoleń” jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Pierwszym etapem projektu jest konkurs „NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI. KONKURS PLASTYCZNY”.

Jego głównym celem jest popularyzowanie i upowszechnianie polskiej tradycji historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych za pomocą przekazu artystycznego dzieci i młodzieży.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z różnych form pieczy zastępczej  w wieku poniżej 18 lat.
Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca skojarzenia Uczestnika z dniem 11 listopada i odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Praca plastyczna może zostać stworzona z wykorzystaniem dowolnej techniki, np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, płótnie, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, wyszywanka, rzeźba, wszelkiego rodzaju instalacja, malowanie na szkle, kompozycje z wosku i koralików. Format prac plastycznych dowolny.

Gotowe prace konkursowe należy wysyłać na adres:

Fundacja Red is Bad
ul. Jagiellońska 69
03-303 Warszawa

z dopiskiem „Niepodległość Polski”.

W konkursie przewidziane są 4 rodzaje nagród:

1. Aż 750 dzieci otrzyma wartościowe nagrody rzeczowe, odzież i gadżety związane z Polską i patriotyzmem.
2. Organizator zorganizuje w 5 dużych placówkach, których wychowankowie będą uczestnikami konkursu, „żywą lekcją historii” polegającą na spotkaniu z Powstańcem Warszawskim oraz inscenizacji historycznej wraz z pokazem umundurowania i historycznej broni. Termin przeprowadzenia lekcji historii zostanie wcześniej uzgodniony z osobami prowadzącymi każdą z wybranych Placówek.
3. 200 dzieci zostanie zaproszonych na wyjątkowy piknik historyczny, podczas którego odbędą się pokazy sprzętu wojskowego, jednostek specjalnych Wojska Polskiego, gry i zabawy ruchowe, pokazy dronów i nowych technologii. W pikniku wezmą udział również Powstańcy Warszawscy i Żołnierze Niezłomni.
4. Ostatnią nagrodą będzie zaproszenie dla 30 dzieci na całodniowe spotkanie z naszymi Bohaterami. Spotkanie będzie miało formę kameralnego obiadu, podczas którego wystąpi również zespół muzyczny z przedwojennym i okupacyjnym repertuarem. Będzie to możliwość poznania bliżej weteranów walk, spędzenia z nimi wspólnie czasu i pośpiewania piosenek z ich lat młodości.

Obecne pokolenie młodzieży jest już ostatnim, które może czerpać wzorce i uczyć się od naszych Bohaterów. Takie nagrody będą wyjątkową lekcją wzorców, wartości i patriotyzmu dla wszystkich wychowanków.

Kalendarium Konkursu:

Od 7 listopada do 22 listopada 2018 r. przesyłanie prac konkursowych (w wypadku przesyłki decyduje data stempla pocztowego).
Od 22 listopada do 24 listopada 2018 r. weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.
Dnia 24 listopada 2018 r. ogłoszenie wyników.
Od 24 listopada 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. wręczenie (wysłanie) nagród rzeczowych.
W okresie od 5 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ustalanie z Placówkami terminów lekcji historii i zaproszeń na piknik historyczny i całodniowy obiad.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie!

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu „Niepodległość Polski” prosimy kierować bezpośrednio do Fundacji Red is Bad,  tel.: +48 506 184 306, e-mail: fundacja@redisbad.pl

Regulamin_Konkursu_Niepodległość_Polski

 

III edycja Programu Ubrania od Serca

Kto zdobędzie voucher do sklepu?Wyniki

 

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z marką Vizir ogłasza wyniki 3. edycji Programu „Ubrania od Serca” skierowanego do instytucjonalnych form opieki zastępczej.
Do dnia 15 maja 2020 roku otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń: 2104  dzieci i młodzieży  z 149 placówek z całej Polski.
Informujemy, że wszystkie zgłoszone do nas wnioski otrzymają vouchery do sklepu odzieżowego w następujących turach:
I turze podpiszemy umowy z 35 placówkami dla 505 dzieci. W załączniku placówki te są  zaznaczone na niebiesko. Termin wysłania umów do placówek z I tury – czerwiec 2020 roku.
II turze podpiszemy umowy z pozostałymi placówkami. Termin wysłania umów do placówek z II tury – sierpień 2020 roku.
Wszystkie wnioski zostały ocenione przez Komisję Konkursową pod kątem: formalnym (prawidłowo wypełniony wniosek, podpisy opiekunów) oraz merytoryczno-finansowym (wypowiedzi dzieci, najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku, średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku). Jednym z czynników decydujących o przyznaniu bonu była również możliwość zrealizowania voucherów w sklepie.

Szczegółowy wykaz placówek stanowi załącznik
wyniki_ Ubrania od Serca_dodatkowa tura
Wyniki_Ubrania od Serca_całość

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Programu „Ubrania od Serca” Towarzystwa Nasz Dom i marki Vizir wspierającym dzieci przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Każdy uczestnik Akcji – podopieczny placówki, otrzyma voucher o wartości 200 zł, który będzie mógł zrealizować w dużym sklepie sieciowym, samodzielnie nabywając swoje wymarzone ubrania.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonów (voucherów) dla wszystkich dzieci mieszkających w Państwa placówce. Wnioski przyjmujemy w terminie od 23 marca do 15 maja 2020 rokuWażne! Voucher będzie można zrealizować we wrześniu!

Procedura składania wniosków:

 1. Pobieramy i drukujemy wniosek ze strony: towarzystwonaszdom.pl/ubrania-od-serca
 2. Wypełniamy czytelnie wszystkie pola formularza wniosku ( wnioski wypełnione nieprawidłowo, nieczytelnie lub niepełne nie zostaną rozpatrzone pozytywnie),
 3. Podpisujemy każdy wniosek. Wniosek musi zawierać podpis dziecka oraz opiekuna prawnego.
 4. Wydrukowane i wypełnione wnioski prosimy wysyłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
Z dopiskiem: „Ubrania od Serca”

Wnioski wysłane po terminie zostaną odrzucone z powodów formalnych.

Ważne: Dla każdego dziecka przygotowujemy osobny wniosek!

W trzeciej edycji Programu pomoc nie obejmuje form rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Kolejność przyznawania voucherów Placówkom zależna będzie m.in. od spełnienia poniższych kryteriów:

 • Najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku,
 • Średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku,
 • Możliwość zrealizowania voucherów w sklepie (koszty transportu pokrywa placówka).

Każdy kupujący produkty piorące marki Vizir (kapsułki do prania, płyny do prania, proszki do prania) oznaczone logo akcji „Ubrania od serca”  przyczyni się do ufundowania nowych ubrań dla dzieci mieszkających w domach dziecka. Czym większa liczba sprzedanych produktów, tym więcej dzieci zostanie objętych pomocą. Zakupów można dokonywać w dniach od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. Szczegóły o programie: https://www.everydayme.pl/rodzina/wychowanie-dzieci/ubrania-od-serca

Dodatkowo do wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, biorących udział w Akcji, przekazana zostanie pomoc rzeczowa w postaci środków do prania odzieży marki Vizir.

Wszystkie pytania związane z Programem „Ubrania od Serca” prosimy kierować na adres:

e.przadka@naszdom.org.pl oraz i.niemasz@naszdom.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Programie!

PL_List przewodni_Ubrania od serca

PL_Regulamin_Ubrania od serca

PL_Wniosek_Ubrania od serca

PL_Umowa_Ubrania od serca

PL_Raport końcowy_Ubrania od serca

 

4 edycja Kierunek Samodzielność

DECYZJA KOMISJI KONKURSOWEJ PROGRAMU „KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ” 2018/2019

Program „Kierunek Samodzielność” realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany jest do młodzieży z pieczy instytucjonalnej i rodzinnej, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających zrealizować ich plany zawodowe. Najciekawsze i najlepiej umotywowane zgłoszenia, poparte pozytywną oceną ze strony wychowawców/opiekunów, zostały nagrodzone kursami zawodowymi/edukacyjnymi, które pomogą młodym, ambitnym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lepiej wystartować w dorosłe życie.

W odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacji do Programu „Kierunek Samodzielność” do siedziby Towarzystwa Nasz Dom spłynęło 38 wniosków na kwotę 67 428,00 zł.
Tegoroczny budżet Programu Stypendialnego wynosi 28 000,00 zł, w tym:
– 14 000,00 zł darowizna DPD Polska Sp. z o.o.,
– 14 000,00 zł środki z Funduszu im. Janusza Korczaka (pochodzące z Góry Grosza).
Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Jeden wniosek wpłynął po terminie i nie został przekazany Komisji.

Podczas oceny brano pod uwagę, zgodnie z Regulaminem, opis potrzeby, argumentację podjęcia określonych działań, wybrania określonych zajęć oraz zasadność proponowanej kwoty.
Komisja przede wszystkim koncentrowała się na wnioskach dotyczących przygotowania do zawodu.

Decyzja Komisji Konkursowej znajduje się tutaj.

Ty wybierasz kurs, my go finansujemy! Ogłaszamy trzecią edycję programu Kierunek Samodzielność.

W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Poprzednie edycje  programu ukazały realne potrzeby młodych ludzi z domów dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej u progu dorosłego życia. Udało się nam już sfinansować kursy zawodowe dla wielu uczestników.

Na tegoroczne zgłoszenia czekamy do 5 listopada (liczy się data stempla pocztowego).
Wybranym przez nas uczestnikom zapewnimy finansowe wsparcie na wybrany przez nich kurs, udział w dwudniowym szkoleniu rozwojowym  oraz roczną opieką merytoryczną.

Wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.
http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

Elżbieta Prządka – koordynatorka Programu
tel. 508 106 152, e.przadka@naszdom.org.pl

Kierunek Samodzielność stypendyści 2018
Komplet dokumentów do wypełnienia i przesłania
Regulamin
plakat kierunek samodzielność 2017 – a4

 

II edycja Programu Ubrania od Serca

Informacje

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Programu „Ubrania od Serca” Towarzystwa Nasz Dom i marki Vizir wspierającym dzieci przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Każdy uczestnik Akcji – podopieczny placówki, otrzyma voucher o wartości 200 zł, który będzie mógł zrealizować w dużym sklepie sieciowym, samodzielnie nabywając swoje wymarzone ubrania.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie bonów (voucherów) dla wszystkich dzieci mieszkających w Państwa placówce. Wnioski przyjmujemy w terminie od 10 grudnia 2018 roku do 10 stycznia 2019 roku.

Procedura składania wniosków:

 1. Pobieramy i drukujemy wniosek ze strony: towarzystwonaszdom.pl/ubrania-od-serca
 2. Wypełniamy czytelnie wszystkie pola formularza wniosku ( wnioski wypełnione nieprawidłowo, nieczytelnie lub niepełne nie zostaną rozpatrzone pozytywnie),
 3. Podpisujemy każdy wniosek. Wniosek musi zawierać podpis dziecka oraz opiekuna prawnego.
 4. Wydrukowane i wypełnione wnioski prosimy wysyłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
Z dopiskiem: „Ubrania od Serca”

Wnioski wysłane po terminie zostaną odrzucone z powodów formalnych.

Ważne: Dla każdego dziecka przygotowujemy osobny wniosek!

W drugiej edycji Programu pomoc nie obejmuje form rodzinnej pieczy zastępczej tj. rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych, o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Kolejność przyznawania voucherów Placówkom zależna będzie m.in. od spełnienia poniższych kryteriów:

 • Najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku,
 • Średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku,
 • Możliwość zrealizowania voucherów w sklepie (koszty transportu pokrywa placówka).

Każdy kupujący produkty piorące marki Vizir (kapsułki do prania, płyny do prania, proszki do prania) oznaczone logo akcji „Ubrania od serca”  przyczyni się do ufundowania nowych ubrań dla dzieci mieszkających w domach dziecka. Czym większa liczba sprzedanych produktów, tym więcej dzieci zostanie objętych pomocą. Zakupów można dokonywać w dniach od 1 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Dodatkowo do wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych, biorących udział w Akcji, przekazana zostanie pomoc rzeczowa w postaci środków do prania odzieży marki Vizir.

Wszystkie pytania związane z Programem „Ubrania od Serca” prosimy kierować na adres:

funduszkorczaka@naszdom.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym Programie!

Dokumenty do pobrania

PL_List przewodni_Ubrania od serca
PL_Regulamin_Ubrania od serca
PL_Wniosek_Ubrania od serca
PL_Umowa_Ubrania od serca
PL_Raport końcowy_Ubrania od serca

Kto zdobędzie voucher do sklepu? Wyniki!

Do dnia 10 stycznia 2019 roku otrzymaliśmy 1532 zgłoszeń z 110 placówek z całej Polski.

Wszystkie wnioski zostały ocenione przez Komisję Konkursową pod kątem:

 • formalnym (prawidłowo wypełniony wniosek, podpisy opiekunów) oraz
 • merytoryczno-finansowym (wypowiedzi dzieci, najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku, średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku).

Jednym z czynników decydujących o przyznaniu bonu była również możliwość zrealizowania voucherów w sklepie.

W wyniku oceny wybraliśmy wnioski 999 dzieci z 72 placówek z terenu całej Polski. Szczegółowy wykaz placówek stanowi załącznikPobierz PDF z wynikami

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Wszystkich zachęcamy do udziału w kolejnych programach.

Moja Przyszłość 2018

Ponad 166 tysięcy bezpośrednio dla dzieci i młodzieży!

12. edycja Programu Stypendialnego „Moja Przyszłość”.

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Decyzją Zarządu Towarzystwa Nasz Dom kwota przeznaczona do dystrybucji w tegorocznej edycji Programu wynosi 166 000 zł.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w:

• rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
• usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.

Wysokość pomocy:

Kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku wynosi maksymalnie 10 000 zł na Dom (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań. W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Priorytety udzielanej pomocy: wsparcie finansowe na zajęcia:

• przygotowujące do ukończenia danego etapu edukacji,
• przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,
• pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,
• rozwijające pasje i zainteresowania,
• zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje)

W 2019 roku priorytetem będą inicjatywy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczającej ponad standardowy program nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (specjalizacje zawodowe, rozwój zainteresowań).

W przypadku projektów dotyczących korepetycji z zakresu szkoły podstawowej, organizator zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii pedagoga szkolnego z placówki, do której uczęszcza Uczestnik.

Czas składania wniosków:

17 grudnia – 18 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

4 lutego 2019r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

Zasady przystąpienia do konkursu i szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu.
Wszystkie zajęcia dofinansowane z programu stypendialnego (w tym korepetycje, kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia indywidualne itp.) muszą zostać udokumentowane fakturami, bądź umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie).
W wypadku braku wymaganej dokumentacji dotacja będzie musiała zostać zwrócona!!!!

Zapraszamy do składania wniosków konkursowych.

Jeden egzemplarz wniosku należy wysłać (w formie papierowej) na poniższy adres:
Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
z dopiskiem: Program Stypendialny

Koordynator:

Elżbieta Prządka, 508 106 152 lub e.przadka@naszdom.org.pl

Regulamin_ Fundusz Stypendialny
Załącznik nr 1_ Zgłoszenie do Programu Stypendialnego Moja Przyszłość
Załącznik nr 2_Raport cząstkowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 3_Raport końcowy programu stypendialnego „Moja Przyszłość”
Załącznik nr 4_ Podsumowanie wykorzystania stypendium „Moja Przyszłość” składający się z 3 elementów
Umowa_przykład
UMOWA-ZLECENIE-PRZYKŁAD

 

I edycja Programu Ubrania od serca

Kto zdobędzie voucher do sklepu? Wyniki!

Towarzystwo Nasz Dom we współpracy z marką Vizir ogłasza wyniki programu „Ubrania od Serca” skierowanego do instytucjonalnych form opieki zastępczej.

Do dnia 10 stycznia 2018 roku otrzymaliśmy 1787 zgłoszeń z 117 placówek z całej Polski.

Wszystkie wnioski zostały ocenione przez Komisję Konkursową pod kątem:
– formalnym (prawidłowo wypełniony wniosek, podpisy opiekunów) oraz
– merytoryczno-finansowym (wypowiedzi dzieci, najniższa kwota dofinansowania na jedno dziecko w skali roku, średnia kwota przeznaczona na zakup ubrań dla jednego dziecka w skali roku).
Jednym z czynników decydujących o przyznaniu bonu była również możliwość zrealizowania voucherów w sklepie.

W wyniku oceny wybraliśmy wnioski 1240 dzieci z 80 placówek z terenu całej Polski. Szczegółowy wykaz placówek stanowi załącznik.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Wszystkich zachęcamy do udziału w kolejnych programach.

Wyniki Akcji Ubrania od Serca-1

Materiały prasowe – pierwsza edycja

„Ubrania od serca” –  wspólny program marki Vizir i Towarzystwa Nasz Dom wspierający dzieci z domów dziecka

 

Warszawa, 23 listopada 2017 r. – Marka Vizir we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom ogłasza rozpoczęcie programu „Ubrania od Serca”, dzięki któremu każdy kupujący wybrane produkty Vizir w dniach od 4 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. przyczynia się do ufundowania nowych ubrań dla dzieci mieszkających w domach dziecka.

Akcja „Ubrania od serca” ma na celu wesprzeć domy dziecka w dążeniu do wyrównania różnic pomiędzy podopiecznymi placówek a ich rówieśnikami z pełnych rodzin. Marka Vizir i Towarzystwo Nasz Dom, działające w ramach Funduszu Korczaka, kierują się przekonaniem, że każdemu dziecku należy się równy start w przyszłość i każda, nawet najmniejsza pomoc jest ważna. Najbardziej potrzebujące domy dziecka będą miały możliwość wyposażyć dzieci w nowe ubrania, ale równie ważnym jest fakt, że dzieci dostaną możliwość samodzielnego wyboru ubrań, które im się podobają.

„Jednym z głównych celów placówek opiekuńczo-wychowawczych jest zminimalizowanie dystansu dzielącego ich podopiecznych i dzieci pochodzących z pełnych rodzin, jednak specyfika funkcjonowania tego rodzaju placówek oraz kwestie finansowe często to utrudniają. Akcja “Ubrania od serca”, w ramach której przekazane zostaną placówkom opiekuńczo-wychowawczym bony na zakup ubrań, ma bardziej kompleksowy wymiar. Oprócz tego, że podopieczni otrzymają nową odzież, bardzo ważna jest też swoboda wyboru, którą zyskują dzieci oraz możliwość pójścia na zakupy, co nie zdarza się im często. Przebywanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmusza podopiecznych do dostosowania się do przepisów i rygorów życia zbiorowego, dlatego każda możliwość wyrażenia siebie, chociażby poprzez ubiór jest dla nich bardzo ważna.” – podsumowała Iwona Niemasz, przewodnicząca zarządu Towarzystwa Nasz Dom.

Akcja przeprowadzona będzie w dwóch etapach, tj. w dniach 04.12.-31.12.2017 za pośrednictwem sieci sklepów Biedronka, a w okresie  01.01-28.02.2018 w innych sklepach w Polsce za wyjątkiem Biedronki. Każdy kto w tym czasie dokona zakupu oznaczonych produktów marki Vizir, przyczyni się do zakupu bonów do sklepów odzieżowych dla najbardziej potrzebujących podopiecznych domów dziecka.

„W naszej firmie wierzymy, iż każdemu dziecku należy się równy start. Niestety są dzieci, które potrzebują nawet tak podstawowych rzeczy jak nowe, dobre i czyste ubrania. Ten smutny stan rzeczy dotyczy często tych dzieci, których los nie oszczędzał – mieszkających w domach dziecka. Jako producent środków piorących marki Vizir dbamy nie tylko o czyste ubrania, ale również chcemy być częścią szczęśliwego dzieciństwa każdego dziecka. Właśnie dlatego stworzyliśmy program „Ubrania od serca”, którego celem jest zapewnienie najbardziej potrzebującym dzieciom z domów dziecka nowych ubrań. Wierzymy, że nowe ubrania mogą podnieść ich samoocenę, pewność siebie i poczucie godności. Taka prosta rzecz może wpłynąć na sytuację dzieci i dać im świeży, czysty start w przyszłość.” – tłumaczy Mariola Mirek, manager ds. komunikacji P&G.

„Dzieci mieszkające w domach dziecka często muszą zmierzyć się z osądem i uprzedzeniami spowodowanymi między innymi przez ich wygląd. Danie im możliwości samodzielnego wyboru nowych ubrań, dzięki którym nie będą stereotypizowane przez swoich szkolnych rówieśników i nauczycieli, a jednocześnie będą mogły wyrazić siebie – jest to naprawdę ważna inicjatywa. Zapewnienie dzieciom możliwości wyglądania tak samo, jak inni, okazuje się jeszcze ważniejsze, gdy pamiętamy o daleko idących konsekwencjach, jakie to może mieć. Dzieci dobrze ubrane mają większe szanse na lepsze życie, na ukształtowanie wyższego poczucia własnej wartości i samooceny, a nawet większe szanse odnoszenia sukcesów w szkole.” – zaznaczyła psycholog dziecięcy, dr Aleksandra Piotrowska.

„Również Ty możesz pomóc. Kup wybrane produkty Vizir w okresie od 4 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r., a przyczynisz się do wsparcia  darowizny na zakup bonów dla dzieci mieszkających w domach dziecka. Dołącz do naszego programu i spraw, by więcej dzieci pewnie się uśmiechało.” – komentuje Mariola Mirek, manager ds. komunikacji P&G.

Sugerowana cena detaliczna produktów objętych akcją to:

 • Vizir kapsułki do prania 38 sztuk: rekomendowana cena* 49.99 PLN;
 • Vizir płyny do prania 20 prań: rekomendowana cena* 19.99 PLN;
 • Vizir proszki do prania 56 prań: rekomendowana cena* 52.99 PLN.

Cena w poszczególnych sklepach może się różnić.

* Asortyment, ekspozycja produktu, ceny i promocja są według wyłącznego uznania detalisty. P&G jedynie rekomenduje.

Więcej informacji o Vizir oraz akcji „Ubrania od serca” dostępnych jest na stronie EverydayMe.pl/ubrania-od-serca od 1 grudnia 2017 r.

 

Kierunek Samodzielność 2017/2018

Program „Kierunek Samodzielność” realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany jest do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających  zrealizować plany zawodowe.

Dofinansowanie uzyskało 6 uczestników. Budżet programu wynosił 28 000 zł.

 

Wakacje letnie 2017

Epokowe lato

We współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie zorganizowaliśmy tygodniowe spotkanie z kulturą, sztuką, modą i obyczajami minionych epok. Warsztaty w warszawskich instytucjach kultury, rozmowy z pasjonatami i ekspertami sztuki oraz nocne podchody w parku w Arkadii – to tylko niektóre wydarzenia, w których wzięło udział 7 uczestników „Epokowego lata”.

Wilki Mazurskie

We współpracy z Fundacją  Nowy Azymut oraz pod patronatem  Polskiego Związku Żeglarskiego zorganizowaliśmy w lipcu 2017 roku obóz żeglarski, w którym wzięło udział 37 dzieci w wieku 11 -16 lat przebywających w pieczy zastępczej.

Budżet wakacyjnych obozów wyniósł 50 000 zł.

 

Moja Przyszłość 2017

Program Stypendialny „Moja Przyszłość” ma na celu udzielenie pomocy finansowej placówkom i rodzinom zastępczym, przeznaczonej na pokrycie kosztów zajęć przygotowawczych do egzaminów kończących dany etap edukacji lub rozpoczynających kolejny etap edukacji, rozwijających pasje i zainteresowania, pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych oraz rewalidacyjno-kompensacyjnych.

Dofinansowanie przyznano 93 projektom na łączną kwotę 166 000 zł.

 

Ferie Zimowe 2017

Konkurs skierowany do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej.

Dofinansowanie uzyskało 25 wniosków.

 

Kierunek Samodzielność 2016/2017

Program „Kierunek Samodzielność” realizowany we współpracy z DPD Polska, skierowany jest do młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczącej się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu zdolni uczniowie mogli ubiegać się o dofinansowanie do kursów pomagających  zrealizować plany zawodowe.

Dofinansowanie uzyskało 4 uczestników. Budżet programu wynosił 20 000 zł.

 

Wakacje Letnie 2016

Konkurs skierowany był do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej.

Dofinansowane uzyskało 47 wniosków na łączną kwotę
49 750 zł. Dzięki uzyskanej pomocy na wakacje wyjedzie 153 dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Moja Przyszłość 2016

Program Stypendialny „Moja Przyszłość” prowadzony we współpracy z Raiffeisen Polbank,  ma na celu udzielenie pomocy finansowej placówkom i rodzinom zastępczym, przeznaczonej na pokrycie kosztów zajęć przygotowawczych do egzaminów kończących dany etap edukacji lub rozpoczynających kolejny etap edukacji, rozwijających pasje i zainteresowania, pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych oraz rewalidacyjno-kompensacyjnych.

Dofinansowanie przyznano 285 dzieciom na łączną kwotę 177 767,00 zł.

 

Czas na Remont 2016

Konkurs skierowany do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.

Dofinansowane uzyskało 213 wniosków na łączną kwotę
500 000 zł.

 

Pomoc specjalistyczna 2016

Konkurs skierowany do rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej, miał na celu zaspokojenie potrzeb dzieci, w zakresie pomocy specjalistycznej, która nie może zostać sfinansowana z innych źródeł (środków własnych, budżetu Domu, innej pomocy zewnętrznej).

Dofinansowane uzyskało 76 wniosków na łączną kwotę
200 086,70 zł.

 

Najpierw Dziecko 2015

Konkurs „Najpierw Dziecko” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. W ramach konkursu udzieliliśmy wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących potrzeb dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Przyznano wsparcie dla 62 wniosków na łączną kwotę 227 357,20 zł.

 

 

 

 

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies