Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka

Fundusz Korczaka

Informacje o Funduszu

Misja Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka

Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka udziela pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej kierując się poniższymi zasadami:

 • W centrum naszych działań jest dziecko, które znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej. Koncentrujemy się na dzieciach, których prawo do wychowania w rodzinie jest zagrożone czy chwilowo niemożliwe do respektowania. Naszym celem jest umożliwienie im wszechstronnego rozwoju, ochrony ich praw i przygotowanie do dorosłego, odpowiedzialnego życia.
 • Wspieramy wszystkich, którzy mogą to dzieciom zapewnić – ich rodziny pochodzenia, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny adopcyjne, a także specjalistów.
 • Nie wartościujemy form opieki zastępczej. Najlepsza jest ta, która potrafi odpowiedzieć na indywidualne potrzeby dziecka i zapewnić mu bezpieczeństwo oraz:
  • pomoc w rozumieniu jego sytuacji, pracę z rodziną pochodzenia,
   jej wsparcie;
  • wzmocnienie poczucia wartości i sprawstwa;
  • bliskie, bezpieczne więzi z ważnymi dla dziecka osobami;
  • przygotowanie do dorosłego życia, bycia odpowiedzialnym i świadomym siebie członkiem społeczeństwa.

  … bo każde dziecko ma prawo do miłości, opieki, bezpieczeństwa i otwartych drzwi do przyszłości.

Kapitał pomocowy Funduszu Grantowego

Głównym źródłem Pomocy przyznawanej za pośrednictwem Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka są środki finansowe zbierane corocznie w ramach akcji „Góra Grosza” prowadzonej
w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach oświatowych, na terenie całej Polski.

Ponadto kapitał pomocowy Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka tworzą również środki finansowe, pomoc rzeczowa oraz usługowa przekazywane przez instytucje, organizacje, firmy oraz darczyńców indywidualnych.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami wszystkich obszarów wsparcia Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka są dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, przede wszystkim te, które doznały rozłąki z rodzinami biologicznymi lub stoją przed perspektywą takiej rozłąki.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w programach grantowych są rodzinne formy opieki zastępczej tj.:

 • Spokrewnione Rodziny Zastępcze;
 • Niezawodowe Rodziny Zastępcze;
 • Zawodowe Rodziny Zastępcze;
 • Zawodowe Specjalistyczne Rodziny Zastępcze;
 • Zawodowe Rodziny Zastępcze o charakterze Pogotowia Rodzinnego;
 • Rodzinne Domy Dziecka;
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego;
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Socjalizacyjnego.

 Obszary interwencji Funduszu

Fundusz Grantowy im. Janusza Korczaka udziela pomocy finansowej w czterech obszarach tematycznych:

 • Program „FERIE ZIMOWE” – dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci, które nie mają możliwości wyjazdu w czasie ferii poza miejsce zamieszkania;
 • Program „CZAS NA REMONT” – doposażenie i  remonty  infrastruktury celem podniesienia standardów życia dzieci;
 • Program „WAKACJE LETNIE” – dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci, które nie mają możliwości wyjazdu na wakacje poza miejsce zamieszkania;
 • Program „POMOC SPECJALISTYCZNA” – zaspokojenie potrzeb dzieci i ich rodzin, które nie mogą zostać sfinansowane z innych źródeł, w zakresie pomocy specjalistycznej (np. wizyty
  u lekarzy-specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, turnusy rehabilitacyjne, współpraca ze specjalistami w zakresie reintegracji rodziny itp.).

Procedura aplikacyjna

Zgłoszenie inicjatywy do Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka następuje poprzez wysłanie
w wyznaczonym terminie, na adres Towarzystwa Nasz Dom, kompletu dokumentów aplikacyjnych (wniosek i załączniki) wymaganych dla konkretnej edycji danego programu grantowego.

Wnioski o dofinansowanie rozpatrujemy w kolejności ich wpływu do Towarzystwa Nasz Dom, aż do wyczerpania zarezerwowanych środków finansowych (decyduje data nadania w placówce Poczty lub firmy kurierskiej).

Wzory dokumentacji aplikacyjnej oraz szczegółowy opis procedur aplikacyjnych pojawiają się na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom razem z ogłoszeniem o kolejnej edycji danego programu grantowego.

Dokumentacja aplikacyjna nadesłana do programu podlega trzystopniowej ocenie:

 • formalnej (weryfikacja poprawności wypełnienia wszystkich wymaganych pól – w tym podpisów, weryfikacja wymaganych załączników, terminowość przesłania wniosku);
 • merytorycznej (zgodność z celami programu, spójność i logika planowanych działań, rezultaty);
 • finansowej (ocena kosztorysu w kontekście realizacji przewidzianych we wniosku działań) .

Inicjatywy, którym przyznana zostanie pomoc finansowa otrzymają wsparcie na podstawie umowy
o udzieleniu pomocy finansowej z Funduszu Grantowego im. Janusza Korczaka.

Informacje o laureatach programów znajda Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach dotyczących danego obszaru finansowania.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies