Pomiń linki w menu

Jak pomagamy

Wszystkie nasze działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej - stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.

Jak możesz pomóc?

Możemy pomagać na wiele sposobów, w zależności od tego co mamy do zaoferowania i na co jesteśmy gotowi. Każdy ludzki gest może budować siłę i wiarę.

Projekty

Projekty

Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

 

Dla kandydatów na szkolenia

W związku z realizacją projektu pod tytułem: Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Towarzystwo Nasz Dom zaprasza na rozpoczynający się cykl dwudniowych szkoleń z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Już dziś zapisz się na szkolenie pt. „Zarządzanie zespołem”(26-27 lutego 2017 r.):

Jeśli chcesz być dobrym szefem, chcesz wiedzieć jak motywować pracowników, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – szkolenie jest dla Ciebie. Jeśli stoi przed Tobą wyzwanie zbudowania od początku nowego zespołu – szkolenie jest dla Ciebie. Jeśli w Twoim zespole jest duża rotacja – szkolenie jest dla Ciebie. Jeśli czujesz, że  „coś jest nie tak” a nie wiesz co się dzieje pomożemy Ci zdiagnozować przyczynę problemu i wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Podczas szkolenia wykorzystywane są, między innymi, następujące metody treningowe: ćwiczenia indywidualne i grupowe, burza mózgów, dyskusja, gra symulacyjna, studium przypadku, odgrywanie ról, prezentacja.
Zapraszamy na nasze szkolenie, które będzie prowadzone przez praktyka.

Zapraszamy:

 • Dyrektorów PCPR/MOPR/MOPS/GOPS etc.;
 • Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum);
 • Koordynatorów z placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum);
 • Koordynatorów z PCPR/MOPR/MOPS/GOPS etc.;

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniach muszą być zatrudnione w makro regionie centralnym, który obejmuje województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie. Jedna osoba może brać udział w jednym szkoleniu.

Zgłoszenie na szkolenie:
Formularz rekrutacyjny (Zał. 1) wraz z Oświadczeniem uczestnika Projektu (Zał. 2) oraz dokumenty uprawniające do uczestnictwa w projekcie, w szczególności zaświadczenie o zatrudnieniu z podaniem stanowiska pracy, należy przesłać drogą mailową na adres n.lente@naszdom.org.pl oraz drogą tradycyjną na adres:
Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa.

Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 16 lutego 2017 roku!

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom:

 1. Profesjonalną kadrę szkoleniową.
 2. Materiały piśmiennicze i dydaktyczne.
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 4. Całodzienne wyżywienie i przerwy kawowe.
 5. Nocleg w pokojach dwuosobowych.
 6. Zwrot kosztów przejazdu.
 7. Wsparcie Konsultanta Merytorycznego po zakończeniu szkolenia przez cały okres trwania Projektu tj. do końca roku 2019.

Miejscem realizacji szkolenia jest Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy 4 Żywioły Falenty, Al. Hrabska 4, 06-090 Raszyn.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoba do kontaktu:

Natalia Lente: e-mail: n.lente@naszdom.org.pl tel.: 502-666-941 (w godz. 9.00-15.00)

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do udziału w szkoleniu Zarządzenie Zespołem
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny
Zał. 2 Oświadczenia

Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach od kwietnia 2017 (rekrutacja w marcu)!

Dla uczestników szkoleń

Konsultant Merytoryczny

Dodatkowo dla osób uczestniczących w naszych szkoleniach przygotowaliśmy wsparcie w postaci Konsultanta Merytorycznego. Pani Magdalena Molska-Książek, będzie wsparciem dla uczestników przez cały okres trwania projektu tj. do końca roku 2019.

Dyżury konsultanta – Pani Magdaleny Molskiej-Książek:

 • telefonicznie w poniedziałki i środy w godz. 9:00-15:00 (508-097-012)
 • mailowo w poniedziałki i środy w godzinach 9:00-15:00 (m.molska@naszdom.org.pl)
 • osobiście we wtorki w godzinach 9.00-15.00 (Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa)

Uwaga! Dyżur osobisty Konsultanta Merytorycznego z dnia 19 grudnia 2017 roku zostaje przeniesiony na dzień 20 grudnia 2017 roku.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie Uczestnika Projektu nowe

Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa

Zał. 5 Formularz rezygnacji

Wzór umowy

Oświadczenie zwrot kosztów przejazdu

Oświadczenie brak zwrotu kosztów przejazdu

 

Informacje o projekcie

Szanowni Państwo,

Dnia 1 lipca 2017 roku ruszył projekt pt. AKADEMIA WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt trwa do 31 grudnia 2019 roku.

Uczestnikami projektu mogą być przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny. Działania projektu dotyczą osób zatrudnionych na terenie makroregionu centralnego obejmującego województwa łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie.

Już od września ruszyła rekrutacja na pierwsze szkolenia.

O projekcie

Projekt polega na podniesieniu kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz przedstawicieli służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja projektu przyczyni się do świadczenia profesjonalnej, trafnej i skutecznej pracy w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

W projekcie będzie uczestniczyło 2708 osób zatrudnionych na terenie województwa: łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie (Lider), Grupę Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek, Adam Ziomek z Olsztyna oraz Towarzystwo Nasz Dom z Warszawy. W projekcie zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie uczestników szkoleń, zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

Celem projektu jest:

podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych, poprzez przeprowadzenie szkoleń adekwatnych do odpowiedniej grupy osób zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy, co w końcowym rezultacie przyczyni się do lepszego, bardziej skutecznego wsparcia dziecka i rodziny przez wszystkie instytucje do tego zobowiązane.

Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wprowadziła szereg nowych rozwiązań zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej.Prowadzenie działań szkoleniowych dla wskazanej grupy docelowej przyczynia się nie tylko do bezpośredniego podwyższania kompetencji, ale również do budowania świadomości znaczącej roli systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w kontekście procesu deinstytucjonalizacji. Cel projektu, jakim jest podwyższenie kompetencji kadr wpływa na osiągniecie celu szczegółowego POWER i jest spójny ze strategicznymi dokumentami krajowymi i europejskimi.

Odbiorcy

Grupą docelową w projekcie są przedstawiciele jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym również podmiotów, którym zlecono realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej funkcjonujących na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, jak również pracowników instytucji uczestniczących zarówno w działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, jak i bezpośrednio pracujących z i na rzecz rodzin biologicznych.

Z poziomu zadań gminnych są to asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka.

Z poziomu powiatów są to koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy pcpr-ów zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo wychowawczych (lub centrum), również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.

Z poziomu woj. (marszałek) są to pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych, natomiast z poziomu wojewody – pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Jak wynika z opisu wsparcie w projekcie zostanie skierowane głównie do kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej współpracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w środ. lokalnym, ale obejmie również uzupełniająco inne grupy osób uczestniczące w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Są to przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, kuratorzy,) i/lub; przedstawiciele oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy) i/lub; przedstawiciele systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki) i/lub; inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi (nie więcej niż 30 % uczestników projektu). Osoby te uczestniczą zarówno w wielu działaniach skier. bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą. Ponadto osoby te prowadzą pracę z rodzinami biologicznymi, jak również dostarczają na potrzeby systemu opinie psychologiczne i lekarskie, czy wręcz decydują o potrzebie rozdzielenia dziecka z jego rodziną biologiczną.

W związku ze znaczną liczbą osób zatrudnionych w systemie, jak i również z uwagi na różnorodny charakter ich pracy program szkoleń będzie dostosowany do praktycznie wykonywanych zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników na różnych poziomach samorządu. Z uwagi na zróżnicowaną grupę docelową trudno jednoznacznie ocenić bariery równościowe. Z różnych badań wynika, że w zawodach tzw. społecznych pracuje więcej kobiet. Wn. i Partn. zapewniają, że wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci, ale z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb. Szkolenia będą organizowane w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością, a w razie potrzeby zostaną wprowadzone mechanizmy racjonalnych usprawnień. Wsparciem świadczonym w ramach makroregionu zostaną objęte jedynie osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych oraz innych instytucjach realizujących działania na rzecz makroregionu.

Informacje-o-programie

Tematyka szkoleń realizowanych przez Towarzystwo Nasz Dom w ramach projektu:

I. Szkolenia dla kadry zarządzającej – propozycje szkoleń dla dyrektorów i kierowników jednostek.

 1. Zarządzanie zespołem
 2. Zarządzanie przez cele. Zarządzanie zmianą
 3. Zarządzanie konfliktem w zespole
 4. Zarządzanie motywacją pracownika

II. Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami – propozycje

 1. Podstawy nauki o więzi
 2. Podejście doceniające w pracy z rodziną zastępczą
 3. Przygotowanie do usamodzielnienia
 4. Praca zespołowa na rzecz dziecka i rodziny
 5. Narzędzia pracy koordynatora
 6. Psychopedagogika traumy
 7. Systemowe teorie rodziny i ich praktyczne aspekty
 8. Analiza (diagnoza) sytuacji rodzinnej
 9. Metodyka pracy z dzieckiem i rodziną
 10. Praca z rodziną z problemem uzależnienia
 11. Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną
 12. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi
 13. Asystent rodziny – budowanie kompetencji i umiejętności praktycznych
 14. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w procesie wychowawczym
 15. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy.
 16. Plan pracy z rodziną jako skuteczne narzędzie pomocy
 17. Standaryzacja w placówkach opiekuńczo – wychowawczych jak to robić?
 18. Wychowawca – Mentor – jak budować autorytet?
 19. Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie
 20. Superwizja pracy jako wsparcie działań osób pracujących z dziećmi i rodzinami
 21. Współpraca na rzecz dziecka i rodziny
 22. Przygotowanie dziecka do adopcji

III. Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcyjnej

 1. Podstawy nauki o więzi
 2. Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodzin

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BIEŻĄCĄ OFERTĄ SZKOLENIOWĄ!

Archiwum

W związku z realizacją projektu Towarzystwo Nasz Dom zaprasza na rozpoczynający się cykl szkoleń z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Już od września rekrutujemy na szkolenie:

 • Podejście doceniające w pracy z rodziną zastępczą – 23-24 października 2017 r.

Adresaci szkolenia:

 1. Asystenci rodziny;
 2. Pracownicy placówek wsparcia dziennego tj.: kierownicy placówek, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy;
 3. Rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące pracę z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
 4. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej;
 5. Pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 6. Pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej;
 7. Pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni;
 8. Osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy na szkolenia kandydatów z województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.
Szkolenia będą kontynuowane w listopadzie i grudniu 2017 r. oraz w latach 2018-2019.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij informację o plikach cookies